saltar ao contido

Noticia

Logotipo do Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Composición do grupo parlamentar do BNG

13/01/2016

O grupo parlametar do BNG está composto pol@s seguintes deputad@s:

Ana Pontón Mondelo
Portavoz do grupo. Economía, igualdade e dereitos democráticos.
Correo: ana.ponton.mondelo@parlamentodegalicia.gal
Twitter: @anaponton

Olalla Rodíl Fernández
Viceportavoz do grupo. Lingua, ensino, cultura e control da CRTVG.
Correo: olalla.rodil.fernandez@parlamentodegalicia.gal
Twitter: @orodil

Montse Prado Cores
Sanidade, servizos sociais e pesca.
Correo: maria.montserrat.prado.cores@parlamentodegalicia.gal
Twitter: @montseprado

Xosé Luís Rivas Cruz "Mini"
Medio rural.
Correo: xose.rivas.cruz@parlamentodegalicia.gal

Noa Presas Bergantiños
Industria e enerxía.
Correo: noa.presas.bergantinos@parlamentodegalicia.gal
Twitter: @noaourense

Luís Bará Torres
Territorio, medio ambiente e institucional
Correo: luis.bara.torres@parlamentodegalicia.gal
Twitter: @luisbaragz

saltar ao pe de páxina