saltar ao contido

Lexisla con Nós.

Video en lingua de signos de lexisla con nós

Nesta sección poderá opinar sobre os proxectos e proposicións de lei que se atopan en tramitación no Parlamento de Galicia, así como doutros temas de interese.

Este é un foro construtivo, orientado a enriquecer os textos lexislativos, polo que non se admiten descualificacións.

Non se publicarán bulos nin comentarios ofensivos.

Debates abertos:

Últimas leis en tramitación:

Proposición de lei de modificación da Lei 3/2012, do 2 de abril, do deporte de Galicia (11/PPL-000020).

Proposición de lei de modificación da Lei 3/2012, do 2 de abril, do deporte de Galicia.

Proxecto de lei de medidas fiscais e administrativas. 11/PL-000028.

Proxecto de lei de medidas fiscais e administrativas.

Proxecto de lei de orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2024 (11/PL-000027).

Proxecto de lei de orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2024.

Proposición de lei orgánica de traspaso de funcións e servizos da Administración xeral do Estado á Comunidade Autónoma de Galicia en materia de ordenación e xestión do litoral. (11/PPLC-000010).

Proposición de lei orgánica de traspaso de funcións e servizos da Administración xeral do Estado á Comunidade Autónoma de Galicia en materia de ordenación e xestión do litoral

Proxecto de lei de cultura inclusiva e accesible de Galicia. (11/PL-000026)

Proxecto de lei de cultura inclusiva e accesible de Galicia.

Proxecto de lei de calidade alimentaria de Galicia (11/PL-000025).

Proxecto de lei de calidade  alimentaria de Galicia

Proposición de lei do Panteón de Galegas e Galegos Ilustres. (11/PPL-000019)

Proposición de lei do Panteón de Galegas e Galegos Ilustres.

Proposición de lei, para remitir ao Congreso dos Deputados, orgánica de transferencia da titularidade e competencias da autoestrada AP-9 á Comunidade Autónoma de Galicia (11/PPLC-000009).

Proposición de lei, para remitir ao Congreso dos Deputados, orgánica de transferencia da titularidade e competencias da autoestrada AP-9 á Comunidade Autónoma de Galicia .

Proposición de lei, para remitir ao Congreso dos Deputados, orgánica de transferencia da titularidade e competencias da autoestrada AP-9 á Comunidade Autónoma de Galicia (11/PPLC-000008)

Proposición de lei, para remitir ao Congreso dos Deputados, orgánica de transferencia da titularidade e competencias da autoestrada AP-9 á Comunidade Autónoma de Galicia 

Proposición de lei de reforma da Lei de eleccións ao Parlamento de Galicia. (11/PPL-000018)

Proposición de lei de reforma da Lei de eleccións ao Parlamento de Galicia. 

Proxecto de lei para a igualdade efectiva de mulleres e homes de Galicia. (11/PL-000024 ).

Proxecto de lei para a igualdade efectiva de mulleres e homes de Galicia 

Proxecto de lei do patrimonio da Comunidade Autónoma de Galicia. (11/PL-000023 )

Proxecto de lei do patrimonio da Comunidade Autónoma de Galicia 

Proxecto de Lei de ordenación e xestión integrada do litoral. (11/PL-000022)

Proxecto de Lei de ordenación e xestión integrada do litoral. 

Proxecto de lei de artesanía de Galicia (11/PL-000021).

Proxecto de lei de artesanía de Galicia 

Proposición de lei, para presentar perante o Congreso dos Deputados, orgánica de traspaso de funcións e servizos da Administración xeral do Estado á Comunidade Autónoma de Galicia en materia de ordenación e xestión do litoral. (11/PPLC-000007)

Proposición de lei, para presentar perante o Congreso dos Deputados, orgánica de traspaso de funcións e servizos da Administración xeral do Estado á Comunidade Autónoma de Galicia en materia de ordenación e xestión do litoral.

​Prop. de lei de reforma do D.lex. 2/2015, do 12 de febreiro, polo que se aproba o texto refundido das disposicións legais da Comunidade Autónoma de Galicia en materia de igualdade, para a creación da Valedoría da Igualdade. 11/PPL-000017 (51032)

​​Proposición de lei de reforma do Decreto lexislativo 2/2015, do 12 de febreiro, polo que se aproba o texto refundido das disposicións legais da Comunidade Autónoma de Galicia en materia de igualdade, para a creación da Valedoría da Igualdade. 11/PPL-000017 (51032)
​​

Proposición de lei, para presentar perante o Congreso dos Deputados , orgánica de transferencias complementarias a Galicia en materia de tráfico, circulación de vehículos e seguranza viaria. (11/PPLC-000006).

Proposición de lei, para presentar perante o Congreso dos Deputados , orgánica de transferencias complementarias a Galicia en materia de tráfico, circulación de vehículos e seguranza viaria  

​Proposición de lei de modificación da Lei 5/2013, do 30 de maio, de fomento da investigación e da innovación de Galicia, pola que se crea a Fundación galega para a ciencia (Innogal). (11/PPL-000016)

​​Proposición de lei de modificación da Lei 5/2013, do 30 de maio, de fomento da investigación e da innovación de Galicia, pola que se crea a Fundación galega para a ciencia (Innogal).​

Proposición de lei de medidas sobre o réxime xurídico do persoal ao servizo do Valedor do Pobo e do Consello de Contas (11/PPL-000015) ​

Proposición de lei de medidas sobre o réxime xurídico do persoal ao servizo do Valedor do Pobo e do Consello de Contas (11/PPL-000015) ​

Proposición de lei de modificación da Lei do Consello Consultivo de Galicia (11/PPL-000014)

​Proposición de lei de modificación da Lei do Consello Consultivo de Galicia (doc. núm. 50429, 11/PPL-000014) ​​

Proposición de lei, para presentar perante o Congreso dos Deputados, orgánica de transferencia de competencias á Comunidade Autónoma de Galicia en materia de salvamento marítimo e loita contra a contaminación mariña . (11/PPLC-000005) .

​Proposición de lei, para presentar perante o Congreso dos Deputados, orgánica de transferencia de competencias á Comunidade Autónoma de Galicia en materia de salvamento marítimo e loita contra a contaminación mariña

Proxecto de lei polo que se aproba unha retribución de carácter extraordinario para os empregados do sector público autonómico de Galicia, en aplicación do previsto no Real decreto lei 18/2022, do 18 de outubro. (11PL-000020)

Proxecto de lei polo que se aproba unha retribución de carácter extraordinario para os empregados do sector público autonómico de Galicia, en aplicación do previsto no Real decreto lei 18/2022, do 18 de outubro

Proposición de lei de reforma da Lei 9/2011, do 9 de novembro de 2011, dos medios públicos de comunicación audiovisual de Galicia . (11/PPL-000013).

Proposición de lei de reforma da Lei 9/2011, do 9 de novembro de 2011, dos medios públicos de comunicación audiovisual de Galicia

Proxecto de lei de medidas fiscais e administrativas. (11/PL-000019).

Proxecto de lei de medidas fiscais e administrativas.

Proxecto de lei de orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2023.(11/PL-000018).

Proxecto de lei de orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2023.

Proxecto de lei de medidas urxentes para a redución da temporalidade no emprego público da Comunidade Autónoma de Galicia. (11/PL-000017)

Proxecto de lei de medidas urxentes para a redución da temporalidade no emprego público da Comunidade Autónoma de Galicia

Proposición de lei de reforma da Lei 8/2008, do 10 de xullo, de saúde de Galicia. (11/PPL-000012)

Proposición de lei de reforma da Lei 8/2008, do 10 de xullo, de saúde de Galicia.

Proxecto de lei reguladora dos xogos de Galicia. (11/PL-000016)

Proxecto de lei reguladora dos xogos de Galicia.

Proposición de lei de iniciativa popular de montes veciñais en man común. (11/PPLI-000003) .

Proposición de lei de iniciativa popular de montes veciñais en man común. 1

Proposición de lei, para presentar perante o Congreso dos Deputados, relativa á modificación da Lei 7/2021, do 20 de maio, de cambio climático e transición enerxética. (11/PPLC-000004)

Proposición de lei, para presentar perante o Congreso dos Deputados, relativa á modificación da Lei 7/2021, do 20 de maio, de cambio climático e transición enerxética

Proxecto de lei de medidas extraordinarias dirixidas a impulsar a provisión de postos de difícil cobertura de determinado persoal estatutario con título de especialista en ciencias da saúde do Servizo Galego de Saúde. (11/PL-000015)

Proxecto de lei de medidas extraordinarias dirixidas a impulsar a provisión de postos de difícil cobertura de determinado persoal estatutario con título de especialista en ciencias da saúde do Servizo Galego de Saúde

Proxecto de lei de áreas empresariais de Galicia. (11/PL-000014)

Proxecto de lei de áreas empresariais de Galicia

Proposición de lei da regulación do xogo en Galicia. (11/PPL-000011)

Proposición de lei da regulación do xogo en Galicia

Proxecto de lei de mellora da xestión do ciclo integral da auga. (11/PL-000013)

Proxecto de lei de mellora da xestión do ciclo integral da auga .

Proposición de lei galega de residencias de maiores. (11/PPL-000010)

Proposición de lei galega de residencias de maiores .

Proposición de lei para a mellora da asistencia primaria no Sistema público de saúde de Galicia. (11/PPL-000009)

Proposición de lei para a mellora da asistencia primaria no Sistema público de saúde de Galicia.

Proposición de lei de inicitiva popular para unha lei de saúde mental de Galicia. (11/PPLI-000002)

Proposición de lei de inicitiva popular para unha lei de saúde mental de Galicia

Proxecto de lei de medidas fiscais e administrativas (11/PL-000012)

Proxecto de lei de medidas fiscais e administrativas

Proxecto de lei de orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2022 (11/PL-000011).

Proxecto de lei de orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2022

Proxecto de lei do Plan galego de estatística 2022-2026 (11/PL-000010).

Proxecto de lei do Plan galego de estatística 2022-2026

Proposición de lei, para presentar perante o Congreso dos Deputados, para garantir que o papel de Galicia como produtora de enerxía eléctrica reverta no seu desenvolvemento social e económico. (11/PPLC-000003)

Proposición de lei, para presentar perante o Congreso dos Deputados, para garantir que o papel de Galicia como produtora de enerxía eléctrica reverta no seu desenvolvemento social e económico

Proposición de lei de reforma do Decreto lexislativo 2/2015, do 12 de febreiro, polo que se aproba o texto refundido das disposicións legais da Comunidade Autónoma de Galicia en materia de igualdade. (11/PPL-000008)

Proposición de lei de reforma do Decreto lexislativo 2/2015, do 12 de febreiro, polo que se aproba o texto refundido das disposicións legais da Comunidade Autónoma de Galicia en materia de igualdade

Proposición de lei de reforma da Lei 11/2007, do 27 de xullo, galega para a prevención e o tratamento integral da violencia de xénero. (11/PPL-000007)

Proposición de lei de reforma da Lei 11/2007, do 27 de xullo, galega para a prevención e o tratamento integral da violencia de xénero

Proxecto de lei de recoñecemento da universidade privada Universidad Intercontinental de la Empresa, con sede na Comunidade Autónoma de Galicia. (11/PL-000009)

Proxecto de lei de recoñecemento da universidade privada Universidad Intercontinental de la Empresa, con sede na Comunidade Autónoma de Galicia

Proposición de lei de iniciativa popular para a extraordinaria consolidación de emprego e adquisición de fixeza do persoal en fraude ao servizo do sector público autonómico galego. 11/PPLI-000001(11611).

Proposición de lei de iniciativa popular para a extraordinaria consolidación de emprego e adquisición de fixeza do persoal en fraude ao servizo do sector público autonómico galego

Proposición de lei de reforma da Lei 11/2007, do 27 de xullo, galega para a prevención e o tratamento integral da violencia de xénero. (11/PPL-000006)

Proposición de lei de reforma da Lei 11/2007, do 27 de xullo, galega para a prevención e o tratamento integral da violencia de xénero.

Proposición de lei pola que se modifica o Decreto lexislativo 2/2015, do 12 de febreiro, co texto refundido das disposicións legais en materia de igualdade, para garantir a igualdade real entre mulleres. (11/PPL-000006)

Proposición de lei pola que se modifica o Decreto lexislativo 2/2015, do 12 de febreiro, polo que se aproba o texto refundido das disposicións legais  en materia de igualdade, para garantir a igualdade real entre mulleres e homes no ámbito universitario e da investigación

Proposición de lei de creación do Instituto Galego de Crédito e Investimento. (11/PPL-000005)

Proposición de lei de creación do Instituto Galego de Crédito e Investimento

Proposición de lei de recuperación da terra agraria de Galicia. (11/PPL-000003).

Proposición de lei de recuperación da terra agraria de Galicia.

Proposición de lei de simplificación administrativa e do apoio á reactivación económica de Galicia.

Proposición de lei de simplificación administrativa e do apoio á reactivación económica de Galicia (11/PPL-000002).

Proposición de lei de modificación da lei 8/2008, do 10 de xullo, de saúde de Galicia.

Proposición de lei de modificación da lei 8/2008, do 10 de xullo, de saúde de Galicia. (11/PPL-000001).

Proxecto de lei de medidas fiscais e administrativas.

Proxecto de lei de medidas fiscais e administrativas. (11/PL-000008).

Proxecto de lei de orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2021

Proxecto de lei de orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2021. (11/PL-000007).

Proxecto de lei de museos e outros centros museísticos de Galicia.

Proxecto de lei de museos e outros centros museísticos de Galicia. (11/PL-000006)

Proxecto de lei reguladora da acción exterior e cooperación para o desenvolvemento de Galicia.

Proxecto de lei reguladora da acción exterior e cooperación para o desenvolvemento de Galicia. (11/PL-000005 ).

Proxecto de lei de residuos e solos contaminados de Galicia.

Proxecto de lei de residuos e solos contaminados de Galicia. (11/PL-000004).

Proxecto de lei de impulso demográfico de Galicia.

Proxecto de lei de impulso demográfico de Galicia. (11/PL-000003 ).

Proxecto de lei de Ordenación do Territorio de Galicia.

Proxecto de lei de Ordenación do Territorio de Galicia. (11/PL-000002).

Proxecto de lei de pesca continental de Galicia.

Proxecto de lei de pesca continental de Galicia. (11/PL-000001).

Proposición de lei orgánica, para presentar perante o Congreso dos Deputados, de transferencia dos servizos meteorolóxicos radicados en Galicia á Xunta de Galicia.

Proposición de lei orgánica, para presentar perante o Congreso dos Deputados, de transferencia dos servizos meteorolóxicos radicados en Galicia á Xunta de Galicia. (11/PPLC-000002).

Proposición de lei orgánica, para presentar perante o Congreso dos Deputados, de transferencias complementarias a Galicia en materia de tráfico, circulación de vehículos e seguranza viaria.

Proposición de lei orgánica, para presentar perante o Congreso dos Deputados, de transferencias complementarias a Galicia en materia de tráfico, circulación de vehículos e seguranza viaria. (11/PPLC-000001).
saltar ao pe de páxina