saltar ao contido

Serig.31-125

Autor José Otero Abeledo "Laxeiro"
Data/Fecha Sen datar / Sin datar
Medidas 38x29 cm
Técnica|Material Tinta, Acuarela, Papel
Tipo Pintura
* Colección Parlamento de Galicia

José Otero Abeledo Laxeiro (Lalín, Pontevedra, 1908-Vigo, 1996). O artista é un dos grandes da plástica galega. Nos anos anteriores á Guerra Civil formou parte do Movemento Renovador xunto con Maside, Souto, Torres, Virxilio Blanco, Colmeiro e Seoane, que consegue para a arte galega unha linguaxe propia. Este último e mais Díaz Pardo foron decisivos no eido cultural e empresarial nos anos sesenta con Sargadelos e a súa rede de tendas, que espallou, xunto co Ediciós do Castro e as exposicións, unha idea integral de país dende a cultura.

A súa pintura está baseada no mundo rural da súa terra natal, Lalín, centro xeográfico de Galicia, ao que hai que engadir a arte do románico e do barroco, os dous estilos que prenderon na nosa terra dende as Idades Media e Moderna, respectivamente. Así se aprecia en varias das obras no debuxo do artista, caso dunha imaxe de dous xoves frautistas cun frade franciscano, e unha mociña. Son obras próximas á estética do granito, anchas e de canon pequeno, que o relacionan co escultor Xosé Eiroa (1892-1935), ao que coñeceu na súa xuventude.

O artista, logo de iniciar os seus estudos na Escola de Artes e Oficios de Vigo, viaxou coa súa familia á illa de Cuba en 1921, para regresar catro anos máis tarde. Daquela comeza a traballar de barbeiro polas feiras, debuxando os tipos populares. De aquí tiraría moito do seu imaxinario posterior. En 1931 vai, cunha pensión do seu concello, ademais da da Deputación de Pontevedra, a Madrid, á Academia de San Fernando, e completa a súa fase de aprendizaxe. Realiza visitas formativas ao Museo do Prado, onde se fixa especialmente nas pinturas de Goya, e coñece ademais as obras de Gutiérrez Solana (1886-1945), sobre todo as de carnavais, que tanto lle influíron. A esta temática do mundo do rural engádese a das fábulas e lendas, de sátiros, faunos e demos, que por veces pinta en composicións de innumerables figuras. A isto sumaranse as maternidades, as mulleres sensuais e os nenos.

A comezos dos anos cincuenta viaxa a Buenos Aires co gallo dunha exposición de Artistas Gallegos que organizou a Centro Galego na Galería Velázquez, e ficará alí até 1970. O pouso da súa terra, na distancia, a linguaxe moderna de Picasso, e a pintura do informalismo, coas cores planas, farán del un camaleón pictórico, cunha pintura que é sempre un canto á vida, con ledicia e imaxinación desbordantes, moi lonxe dos resaibos académicos, ou daquela estética primeira d'Os Novos. De todo isto hai aquí mostras en varias serigrafías, con mulleres espidas, con flores e homes. Con todo, as súas obras, de simplificación expresionista e síntese das formas próximas á vertente abstracta, terán sempre un ar figurativo. Nas derradeiras décadas da súa vida, alternando a residencia en Madrid, fai grandes exposicións, e retoma o mundo dos faladoiros no Café Gijón, como fixera nalgún tempo no Savoy en Vigo. En 1981 os novos artistas de Atlántica dedícanlle unha gran antolóxica de homenaxe ao consideralo un faro; en 1983 a cidade de Vigo dedícalle un museo; na VIIIª Bienal de Pontevedra de 1985 outórganlle a Medalla de Honor; e fanlle retrospectivas no Centro Cultural Conde-Duque de Madrid, e en 1996 no Centro Galego de Arte Contemporánea, pouco tempo antes de morrer. O óleo que posúe o Parlamento, datado trinta anos antes, con espátula e grandes pinceladas, amosa moito da arte e do xenio sen par deste gran artista.

José Otero Abeledo Laxeiro (Lalín, Pontevedra, 1908-Vigo, 1996). El artista es uno de los grandes de la plástica gallega. En los años anteriores a la Guerra Civil formó parte del Movimiento Renovador junto con Maside, Souto, Torres, Virxilio Blanco, Colmeiro y Seoane, que consigue para el arte gallego un lenguaje propio. Este último y Díaz Pardo fueron decisivos en el campo cultural y empresarial en los años sesenta con Sargadelos y su red de tiendas, que diseminó, junto con el Ediciós del Castro y las exposiciones, una idea integral de país desde la cultura.

Su pintura está basada en el mundo rural de su tierra natal, Lalín, centro geográfico de Galicia, a lo que hay que añadir el arte del románico y del barroco, los dos estilos arraigados en nuestra tierra desde las Edades Media y Moderna, respectivamente. Así se aprecia en varias de las obras de dibujo del artista, caso de una imagen de dos jóvenes flautistas con un fraile franciscano, y una joven. Son obras próximas a la estética del granito, anchas y de canon pequeño, que lo relacionan con el escultor Xosé Eiroa (1892-1935), al que conoció en su juventud.

El artista, después de iniciar sus estudios en la Escuela de Artes y Oficios de Vigo, viajó con su familia a la isla de Cuba en 1921, para regresar cuatro años más tarde. Depués comienza a trabajar de barbero por las ferias, dibujando personajes populares. De aquí tiraría mucho su imaginario posterior. En 1931 va, con una pensión de su ayuntamiento, además de la de la Diputación de Pontevedra, a Madrid, a la Academia de San Fernando, y completa su fase de aprendizaje. Realiza visitas formativas al Museo del Prado, donde se fija especialmente en las pinturas de Goya, y conoce además las obras de Gutiérrez Solana (1886-1945), sobre todo las de los carnavales, que tanto le influyeron. A esta temática del mundo del rural se añade la de las fábulas y leyendas, de sátiros, faunos y demonios, que a veces pinta en composiciones de innumerables figuras. A esto se sumarán las maternidades, las mujeres sensuales y los niños.

A comienzos de los años cincuenta viaja a Buenos Aires con motivo de una exposición de Artistas Gallegos que organizó el Centro Gallego en la Galería Velázquez, y se quedará allí hasta 1970. El poso de su tierra, en la distancia, el lenguaje moderno de Picasso, y la pintura del informalismo, con los colores planos, harán de él un camaleón pictórico, con una pintura que es siempre un canto a la vida, con alegría e imaginación desbordantes, muy lejos de los regustos académicos, o de aquella estética primera d'Os Novos. De todo esto hay aquí muestras en varias serigrafías, con mujeres desnudas, con flores y hombres. Sus obras, de simplificación expresionista y síntesis de las formas próximas a la vertiente abstracta, tendrán siempre un aire figurativo. En las últimas décadas de su vida, alternando su residencia en Madrid, hace grandes exposiciones, y retoma el mundo de las tertulias en el Café Gijón, como había hecho en su momrnto en el Savoy en Vigo. En 1981 los nuevos artistas de Atlántica le dedican un gran homenaje antológico al considerarlo un faro; en 1983 la ciudad de Vigo le dedica un museo; en la VIIIª Bienal de Pontevedra de 1985 le otorgan la Medalla de Honor; y le hacen retrospectivas en el Centro Cultural Conde-Duque de Madrid así como en 1996 en el Centro Gallego de Arte Contemporáneo, poco tiempo antes de morir. El óleo que posee el Parlamento , datado treinta años antes, con espátula y grandes pinceladas, muestra mucho del arte y del genio sin par de este gran artista.

saltar ao pe de páxina