saltar ao contido

Acordos da Comisión 1ª. Institucional, de Administración Xeral, Xustiza e Interior, celebrada o 21 de setembro de 2023

A  Comisión 1ª, Institucional, de Administración Xeral, Xustiza e Interior, na súa sesión do 21 de setembro de 2023, adoptou os seguintes acordos:

 

Procedementos de control e impulso

 

Proposicións non de lei en Comisión

 

Aprobación por unanimidade sen modificacións

 

- 53954 (11/PNC-004636)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Arangüena Fernández, Pablo e Castro Rey, Paloma

Sobre a información que debe facilitar a Xunta de Galicia respecto dos traballos realizados pola Comisión para a planificación e impulso de proxectos que financia o instrumento Next Generation EU

BOPG n.º 502, do 07.06.2023

 

Sométese a votación e resulta aprobada sen modificacións pola unanimidade dos 12 deputados e deputadas presentes.

 

O texto aprobado é o seguinte:

 

"O Parlamento de Galicia insta o Goberno galego a que remita ao Parlamento un informe exhaustivo sobre os traballos realizados pola “Comisión para a Planificación e Impulso de Proxectos a financiar polo instrumento Next Generation EU" prevista na lei de simplificación administrativa e apoio á reactivación económica de Galicia, que inclúa:

a) Data de todas as súas reunións.

b) Materias que se trataron en cada reunión.

c) Actas desas reunións, no caso de existir.

d) Documentos que xustifiquen e acrediten os traballos realizados pola comisión.

e) Plan de traballo desa comisión, no caso de existiren".

 

- 56801 (11/PNC-004787)

Grupo Parlamentario Popular de Galicia

Prado del Río, Paula e 6 máis

Sobre a demanda á Xunta de Galicia da dixitalización de todas as salas de vistas dos xulgados galegos durante o presente ano 2023

BOPG n.º 543, do 11.08.2023

 

Sométese a votación e resulta aprobada sen modificacións pola unanimidade dos 12 deputados e deputadas presentes.

 

O texto aprobado é o seguinte:

 

“O Parlamento de Galicia insta á Xunta de Galicia a proceder á dixitalización de todas as salas de vistas dos xulgados galegos durante o presente ano 2023".​Imaxes relacionadas

saltar ao pe de páxina