saltar ao contido

Acordo da Comisión 3ª, Economía, Facenda e Orzamentos, celebrada o 2 de febreiro de 2023

​​

A  Comisión 3ª, Economía, Facenda e Orzamentos, na súa sesión do 2 de febreiro de 2023, adoptou os seguintes acordos:

Procedementos de control e impulso

Proposicións non de lei en Comisión


Aprobación por unanimidade sen modificacións

 

- 44743 (11/PNC-003929)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Rodríguez Rumbo, Matilde Begoña e 2 máis

Sobre a elaboración por parte da Xunta de Galicia dun documento no que se relacionen as contías anuais recibidas pola Xunta de Galicia do Fondo de Compensación Ambiental dende 2010 de cada un dos parques eólicos e o destino da totalidade dos fondos recibidos

BOPG n.º 420, do 14.12.2022

Sométese a votación e resulta aprobada sen modificacións pola unanimidade dos 12 deputados e deputadas presentes.

O texto aprobado é o seguinte:

“O Parlamento de Galicia insta a Xunta de Galicia para que elabore un documento no que se relacione por anos as contías que ten recibido a Xunta de Galicia dende 2010 de cada un dos parques eólicos instalados na nosa comunidade, así como o destino da totalidade dos fondos recibidos."

 

Santiago de Compostela, 2 de febreiro de 2023

María Montserrat Prado Cores

Vicepresidenta 2.ªImaxes relacionadas

saltar ao pe de páxina