saltar ao contido

Moción aprobada polo Pleno do Parlamento de Galicia o 20 de decembro de 2022

2.2    44785 (11/MOC-000131)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Carreira Pazos, Iria e Prado Cores, María Montserrat

Sobre a atención pediátrica na área sanitaria de Vigo (Moción a consecuencia da Interpelación doc. núm. 43584, publicada no BOPG núm. 410, do 16 de novembro de 2022, e debatida na sesión plenaria do 1 de decembro de 2022)

O texto aprobado é o seguinte:       

“O Parlamento galego insta a Xunta de Galicia a:

  • Dotar os centros de saúde galegos tanto do persoal médico coma de enfermaría especialistas en pediatría que sexa necesario para garantir que todas as crianzas en idade pediátrica teñan asistencia na Atención Primaria por estas profesionais, independentemente do seu lugar de residencia".

Saúdos, Gabinete de Comunicación.Imaxes relacionadas

saltar ao pe de páxina