saltar ao contido

Convocatoria da Deputación Permanente do Parlamento de Galicia para o 13 de maio de 2020

A Presidencia, logo da solicitude formulada no doc. núm. 64169, resolveu convocar a Deputación Permanente para o día 13 de maio de 2020, ás 10:00 horas, coa seguinte orde do día:

Punto 1. Comparecencia
 
 64141 (10/SCDP-000016)
 do señor conselleiro de Cultura e Turismo, a petición propia, para dar conta do Plan de reactivación dos sectores cultural e turístico fronte aos efectos derivados da covid-19.
Publicación da iniciativa BOPG  núm. 629, do 08-05-2020
 
Punto 2. Preguntas
 
2.1 63905 (10/PODP-007681)
 Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
 Blanco Rodríguez, Noela e Álvarez Martínez, Luis Manuel
 Sobre a valoración pola Xunta de Galicia do tratamento da información na CRTVG durante a pandemia da covid-19
 Publicación da iniciativa BOPG  núm. 627, do 30-04-2020
 
2.2 64122 (10/PODP-007766)
 Grupo Parlamentario PODPular de Galicia
 Prado del Río, Paula e 7 máis
 Sobre a valoración pola Xunta de Galicia da coordinación no Centro de Coordinación Operativa das actuacións da Administración autonómica, do mando único estatal e das entidades locais galegas durante a emerxencia sanitaria provocada pola covid-19
Publicación da iniciativa BOPG  núm. 629, do 08-05-2020
 
2.3 64006 (10/PODP-007704)
 Grupo Parlamentario Grupo Común da Esquerda
 Chao Pérez, Luca
 Sobre as razóns polas que o Goberno galego non ten posto en funcionamento axudas directas a autónomos que tiveron que pechar as súas actividades por mor da crise sanitaria
Publicación da iniciativa BOPG  núm. 629, do 08-05-2020
 
2.4 64125 (10/PODP-007769)
 Grupo Parlamentario Popular de Galicia
 Tellado Filgueira, Miguel Ángel e 7 máis
 Sobre a valoración polo Goberno galego da actuación do Goberno central en relación á situación das industrias electrointensivas
Publicación da iniciativa BOPG  núm. 629, do 08-05-2020
 
2.5 63970 e c.e 64168 (10/PODP-007696)
 Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
 Torrado Quintela, Julio e Álvarez Martínez, Luis Manuel
 Sobre as previsións do Goberno galego ante posibles escenarios próximos na evolución de contaxios do virus SARS-CoV-2 tanto en termo inmediato como nunha segunda onda de contaxios
 Publicación da iniciativa BOPG  núm. 627, do 30-04-2020
 
2.6 63835 (10/PODP-007663)
 Grupo Parlamentario Grupo Común da Esquerda
 Sánchez García, Antón e 2 máis
 Sobre a actuación inspectora e sancionadora da Xunta de Galicia nos centros de atención a maiores nos últimos anos
 Publicación da iniciativa BOPG  núm. 627, do 30-04-2020
 
2.7 63877 (10/PODP-007673)
 Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
 Prado Cores, María Montserrat e 3 máis
 Sobre as actuacións que ten pensado levar a cabo o Goberno galego nas residencias de maiores por mor da pandemia da covid-19
 Publicación da iniciativa BOPG  núm. 627, do 30-04-2020
 
2.8 63907 (10/PODP-007682)
 Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
 Blanco Rodríguez, Noela e Álvarez Martínez, Luis Manuel
 Sobre o impacto do coronavirus nas residencias de maiores na comunidade autónoma de Galicia
 Publicación da iniciativa BOPG  núm. 627, do 30-04-2020
 
2.9 64140 (10/PODP-007782)
 Grupo Parlamentario Popular de Galicia
 Rodríguez Arias, Marta e 7 máis
 Sobre os fondos cos que contará a Xunta de Galicia neste exercicio para xestionar o tramo autonómico das subvencións a entidades sociais con cargo ao 0,7% social do IRPF
Publicación da iniciativa BOPG  núm. 629, do 08-05-2020
 
Santiago de Compostela, 8 de maio de 2020

Miguel Ángel Santalices Vieira
Presidente

Imaxes relacionadas

saltar ao pe de páxina