saltar ao contido

Acordo da Comisión 5ª, Sanidade, Política Social e Emprego, na súa sesión do 16 de xaneiro de 2020

Procedementos de control e impulso
Proposicións non de lei en Comisión
 
Aprobación sen modificacións
 
- 59252 (10/PNC-004727)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Rodríguez Arias, Marta e 8 máis
Sobre a demanda do Goberno galego ao Goberno central da súa colaboración económica para garantirlles a gratuidade da educación infantil no tramo de idade de 0 a 3 anos a todas as familias galegas
BOPG n.º 569, do 27.11.2019
 
Sométese a votación e resulta aprobada sen modificacións por 7 votos a favor, 0 votos en contra e 5 abstencións.
O texto aprobado é o seguinte:
 
"O Parlamento de Galicia insta a Xunta de Galicia a esixir do Goberno do Estado a colaboración económica para garantir a gratuidade da educación infantil de 0 a 3 anos a todas as familias galegas."

Imaxes relacionadas

saltar ao pe de páxina