saltar ao contido

Acordo da Comisión 2ª, Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio Ambiente e Servizos, celebrada o 21 de novembro de 2019

A  Comisión 2ª, Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio Ambiente e Servizos, na súa sesión do 21 de novembro de 2019, adopto o seguinte acordo:
 
Procedementos de control e impulso
 
Proposicións non de lei en Comisión
 
Aprobación por unanimidade sen modificacións
 
- 57646 (10/PNC-004588)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Rodríguez Barreira, María Julia e 7 máis
Sobre as demandas que debe realizar o Goberno galego ao Goberno central en relación coa posible introdución por Renfe de modificacións no tren nocturno que une Galicia con Barcelona, así como a realización de melloras nesta conexión
BOPG n.º 552, do 23.10.2019
 
Sométese a votación e resulta aprobada sen modificacións pola unanimidade dos 12 deputados e deputadas presentes.
 
O texto aprobado é o seguinte:
 
“O Parlamento de Galicia insta á Xunta de Galicia a demandar ao Goberno de España que:
 
1.- A operadora Renfe desista de implantar calquera modificación que represente un incremento no tempo da viaxe e/ou unha diminución do confort dos viaxeiros no tren nocturno que une Galicia con Barcelona.
 
2.- Levar a cabo actuacións de mellora nas conexións entre Galicia e Barcelona, tanto nas frecuencias, como na duración da viaxe e no confort dos pasaxeiros, e tanto no que atinxe ás conexións diúrnas como nocturnas”

Imaxes relacionadas

saltar ao pe de páxina