saltar ao contido

Acordo da Comisión 8ª, Pesca e Marisqueo, celebrada o 11 de xullo de 2019


A Comisión 8ª, Pesca e Marisqueo, na súa sesión do 11 de xullo de 2019, adoptou os seguintes acordos:
 
Procedementos de control e impulso

 
Proposicións non de lei en Comisión
 
Aprobación con modificacións
 
- 43408 (10/PNC-003489)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Egerique Mosquera, Teresa e sete deputados/as máis
Sobre as demandas que a Xunta de Galicia debe trasladar ao Goberno de España en relación coa defensa ante a Unión Europea da pesca da quenlla e da extensión ao resto das frotas mundiais da práctica do "finning", a clarificación desta técnica e o estudo do seu custo para a frota galega
BOPG n.º 418, do 24.01.2019
 
Sométese a votación por puntos cos resultados seguintes:
Punto 1, aprobado por 8 votos a favor, 1 voto en contra e 2 abstencións.
 
Puntos 2 e 3 (coa emenda do G.P. dos Socialistas de Galicia, doc. núm. 52486), aprobados por 9 votos a favor, 0 votos en contra e 2 abstencións.
 
O texto aprobado, con modificacións respecto do texto
orixinal, é o seguinte:
 
"O Parlamento de Galicia insta a Xunta de Galicia a:
 
1. Volver a demandar do Goberno de España que defenda a actividade pesqueira da quenlla, proceda a clarificar técnicamente a interpretación da práctica coñecida como "finning" e demande firmemente da Unión Europea que esta norma sexa estendida ao resto de flotas mundiais e así evitar que existan diferentes condicionantes para esta práctica pesqueira, segundo a frota de cada país.
 
2. Promover un estudo co custe que supón esta práctica para a frota galega e se axunte á demanda realizada ao Goberno de España. Tendo en conta que corresponde á Comisión Europea realizar as xestións oportunas nos foros internacionais para que este aspecto se consiga.
 
3. Realizar un  estudo conxuntamente co sector, sobre a posible conveniencia, para a flota galega, da aplicación da normativa existente noutros países nesta materia. As conclusións do estudo débense trasladar á Comisión de Pesca do Parlamento de Galicia para o seu coñecemento e debate oportuno."

Santiago de Compostela, 11 de xullo de 2019

Imaxes relacionadas

saltar ao pe de páxina