saltar ao contido

Moción aprobada polo Pleno do Parlamento de Galicia o 9 de xullo de 2019


3.1 52050 (10/MOC-000152)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Torrado Quintela, Julio
Sobre a posición do Parlamento de Galicia e a actuación que debe levar a cabo o Goberno galego en materia de atención á saúde da muller (moción a consecuencia da Interpelación nº 45948, publicada no BOPG nº 434, do 20.2.2019, e debatida na sesión plenaria do 25.6.2019)
 
“1)  O  Parlamento  de  Galicia  manifesta  o  seu  apoio  inequívoco  á  Lei  orgánica 2/2010, do 3 de marzo, de saúde sexual e reprodutiva e de interrupción voluntaria do embarazo.
 
2)  O  Parlamento  galego  insta  a  Xunta  de  Galicia  a  desenvolver  as  accións necesarias  para  garantir  o  pleno  cumprimento  da  Lei  orgánica  2/2010,  do  3  de marzo,  de  saúde  sexual  e  reprodutiva  e  de  interrupción  voluntaria  do  embarazo, tendo  en  conta  a  necesaria  dotación  de  medios  materiais  e  humanos  que  fosen necesarios”.
  
 

Saúdos, Gabinete de Comunicación.

Imaxes relacionadas

saltar ao pe de páxina