saltar ao contido

Convocatoria do Pleno do Parlamento de Galicia previsto para o 9 de xullo de 2019

A Presidencia, de conformidade co disposto no artigo 53 do Regulamento do Parlamento, resolveu convocar o Pleno do Parlamento para realizar unha sesión o próximo día 9 de xullo de 2019, ás  10:00  horas, no pazo do Parlamento.
 
De acordo coa Xunta de Portavoces e a Mesa, na reunión do día 2 de xullo de 2019, a orde do día da sesión é a seguinte:
 
Punto 1. Texto lexislativo
 
 Debate e votación do ditame, emitido pola Comisión 1ª, Institucional, de Administración Xeral, Xustiza e Interior, do Proxecto de lei de administración dixital de Galicia (doc. núm. 48795, 10/PL-000014)
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 458, do 09.04.2019
 Publicación de emendas ao articulado, BOPG n.º 482, do 04.06.2019
 Publicación do informe de Ponencia, BOPG n.º 492, do 25.06.2019
 
Punto 2. Comparecencia
 
 52101 (10/CPP-000105)
 do Sra. conselleira do Mar, por petición propia, para dar conta do impacto das estratexias de desenvolvemento local participativo dos GALPs nas zonas pesqueiras de Galicia
 
Punto 3. Mocións
 
3.1 52050 (10/MOC-000152)
 Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
 Torrado Quintela, Julio
 Sobre a posición do Parlamento de Galicia e a actuación que debe levar a cabo o Goberno galego en materia de atención á saúde da muller (moción a consecuencia da Interpelación nº 45948, publicada no BOPG nº 434, do 20.2.2019, e debatida na sesión plenaria do 25.6.2019)
 
3.2 52051 (10/MOC-000153)
 Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
 Burgo López, María de la Concepción
 Sobre a apertura por parte do Goberno galego dunha mesa de diálogo cos representantes do sector das artes escénicas para tratar e solucionar os problemas do Centro Dramático Galego (moción a consecuencia da Interpelación nº 48741, publicada no BOPG nº 458, do 09.4.2019, e debatida na sesión plenaria do 25.6.2019)
 
3.3 52057 (10/MOC-000154)
 Grupo Parlamentario de En Marea
 Quinteiro Araújo, Paula
 Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en materia de igualdade de trato e de non-discriminación de lesbianas, gais, transexuais, bisexuais e intersexuais (moción a consecuencia da Interpelación nº 50774, publicada no BOPG nº 486, do 12.6.2019, e debatida na sesión plenaria do 25.6.2019)
 
Punto 4. Proposicións non de lei
 

4.1 44961 (10/PNP-003369)
 Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
 Rodil Fernández, Olalla e 5 máis
 Sobre a demanda polo Goberno galego ao Goberno central da transferencia á Xunta de Galicia das competencias en materia de xestión das bolsas de axuda ao estudo, así como dos recursos económicos correspondentes
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 427, do 06.02.2019
 
4.2 49349 (10/PNP-003739)
 Grupo Parlamentario Popular de Galicia
 Tellado Filgueira, Miguel Ángel e 8 máis
 Sobre a demanda do Goberno galego ao Goberno central da programación da carga de traballo necesaria para os estaleiros de Navantia en Ferrol
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 470, do 30.04.2019
 
4.3 50000 (10/PNP-003788)
 Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
 Prado Cores, María Montserrat e 5 máis
 Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en relación co pechamento de camas durante os meses de verán nos centros hospitalarios do Sergas e coa derivación de doentes á sanidade privada
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 479, do 22.05.2019
 
4.4 51389 (10/PNP-003849)
 Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
 Pierres López, María Luisa e 3 máis
 Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en relación coa atención das consultas referidas á tramitación de proxectos e cos tempos de tramitación dos expedientes nos servizos provinciais de Patrimonio Cultural
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 489, do 19.06.2019
 
4.5 51406 (10/PNP-003850)
 Grupo Parlamentario de En Marea
 Torregrosa Sañudo, Julia e 2 máis
 Sobre a demanda que debe realizar o Goberno galego ao Goberno central en relación co prezo do alugamento da vivenda
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 489, do 19.06.2019
 
4.6 51541 (10/PNP-003860)
 Grupo Parlamentario de En Marea
 Quinteiro Araújo, Paula e 2 máis
 Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en relación cos convites para a asistencia dos seus membros ás touradas
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 489, do 19.06.2019
 
4.7 51587 (10/PNP-003868)
 Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
 Vilán Lorenzo, Patricia e 2 máis
 Sobre a adopción por parte do Goberno galego de medidas, incluídas as de formación e de concienciación, para reducir a presenza de residuos nas praias e nos fondos mariños de Galicia co fin de recuperar a biodiversidade e os ecosistemas mariños
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 493, do 26.06.2019
 
4.8 51998 (10/PNP-003894)
 Grupo Parlamentario Popular de Galicia
 Prado del Río, Paula e 13 máis
 Sobre as demandas que debe realizar o Goberno galego ao Goberno central para a transferencia á Comunidade Autónoma de Galicia dos setecentos millóns de euros comprometidos para o ano.
 Publicación da iniciativa pola vía de urxencia, BOPG n.º 495, do 01.07.2019
 
Punto 5. Interpelacións
 
5.1 48636 (10/INT-001612)
 Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
 Álvarez Martínez, Luis Manuel e Burgo López, María de la Concepción
 Sobre a política do Goberno galego en relación coa prevención do abandono escolar
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 458, do 09.04.2019
 
5.2 51374 (10/INT-001708)
 Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
 Presas Bergantiños, Noa e 5 máis
 Sobre a política do Goberno galego en relación coa protección das persoas galegas usuarias de produtos financeiros
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 489, do 19.06.2019
 
5.3 51518 (10/INT-001713)
 Grupo Parlamentario de En Marea
 Quinteiro Araújo, Paula e 2 máis
 Sobre a xestión de Xóvenes Agricultores
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 489, do 19.06.2019
 
Punto 6. Preguntas para resposta oral do Presidente da Xunta
 
6.1 52123 (10/POPX-000157)
 Grupo Parlamentario de En Marea
 Lago Peñas, José Manuel
 Sobre as actuacións previstas polo Goberno galego para evitar a desigualdade económica e social de Galicia
 
6.2 52126 (10/POPX-000158)
 Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
 Pontón Mondelo, Ana Belén
 Sobre a avaliación das políticas do Goberno galego para frear o devalo demográfico de Galicia
 
6.3 52127 (10/POPX-000159)
 Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
 Fernández Leiceaga, Xoaquín María
 Sobre a opinión do Goberno galego respecto da incidencia que van ter as novas iniciativas no afrontamento dos problemas demográficos de Galicia
 
Punto 7. Preguntas ao Goberno
 
7.1 52120 (10/PUP-000259)
 Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
 Torrado Quintela, Julio e Vilán Lorenzo, Patricia
 Sobre as medidas previstas pola Xunta de Galicia respecto da situación xerada no encoro da Baxe, en Caldas de Reis, dende a presenza da alga microcistina
 
7.2 52111 (10/PUP-000257)
 Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
 Presas Bergantiños, Noa e 5 máis
 Sobre a necesidade dunha explicación e dunha valoración por parte do Goberno galego respecto das súas relacións con Pemex
 
7.3 52122 (10/PUP-000260)
 Grupo Parlamentario Popular de Galicia
 Egerique Mosquera, Teresa e 8 máis
 Sobre as actuacións que está a levar a cabo o Goberno galego diante do Goberno central para que rectifique a súa decisión de denegar a solicitude de conexión do polígono industrial de Balaídos á rede de 200 quilovoltios
 
7.4 51771 (10/POP-006073)
 Grupo Parlamentario de En Marea
 Cuña Bóveda, María de los Ángeles e Chao Pérez, Luca
 Sobre as intencións da Xunta de Galicia respecto da reapertura da escola unitaria do Colexio Rural Agrupado de Narón
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 493, do 26.06.2019
 
7.5 52119 (10/PUP-000258)
 Grupo Parlamentario de En Marea
 Solla Fernández, Eva
 Sobre as previsións do Goberno galego en relación coa privatización de servizos sanitarios
 
7.6 51422 (10/POP-006030)
 Grupo Parlamentario Popular de Galicia
 Vázquez Domínguez, Sandra e 6 máis
 Sobre a valoración do Goberno galego respecto da campaña de verán do 2019 da Dirección Xeral de Xuventude, Participación e Voluntariado, presentada baixo o lema "O verán que queres vivir"
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 489, do 19.06.2019
 
7.7 50958 (10/POP-006005)
 Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
 Pérez Seco, José Manuel e Fernández Fernández, Raúl
 Sobre o motivo polo que a Xunta de Galicia se atrasou nos pagamentos dos fondos para Programas de Desenvolvemento Rural (PDR)
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 489, do 19.06.2019
 
7.8 51573 (10/POP-006051)
 Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
 Rivas Cruz, José Luis e 5 máis
 Sobre as medidas adoptadas e previstas polo Goberno galego en relación coa incidencia do uso de praguicidas na saúde dos traballadores que os manipulan e nos cultivos
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 493, do 26.06.2019
 
7.9 51713 (10/POP-006065)
 Grupo Parlamentario Popular de Galicia
 Blanco Paradelo, Moisés e 6 máis
 Sobre as actuacións que está a levar a cabo o Goberno galego para o cumprimento do acordo parlamentario referido á modificación polo Goberno central da normativa que regula o IRPF no referido á tributación das axudas para a incorporación de persoas mozas á actividade agraria
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 493, do 26.06.2019
 
7.10 50335 (10/POP-005966)
 Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
 Toja Suárez, María Dolores e Otero Rodríguez, Patricia
 Sobre os principios nos que se basea o Plan de acción do marisqueo Galicia 2030
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 483, do 05.06.2019

Os grupos parlamentarios poderán presentar emendas ás mocións e ás proposicións non de lei ata seis horas antes do inicio da sesión, ao abeiro do disposto no artigo 161.2 do Regulamento.
 
Santiago de Compostela, 2 de xullo  de 2019
 
 
Miguel Ángel Santalices Vieira
Presidente

Imaxes relacionadas

saltar ao pe de páxina