saltar ao contido

Acordo da Comisión 4ª, Educación e Cultura, celebrada o 3 de xullo de 2018

 
A Comisión 4ª, Educación e Cultura, na súa sesión do 3 de xullo de 2018, adoptou o seguinte acordo:
 
Procedementos de control e impulso
Proposicións non de lei en Comisión
 
Aprobación por unanimidade con modificacións
 
- 32020 (10/PNC-002606)
Grupo Parlamentario de En Marea
Cuña Bóveda, María de los Ángeles e Chao Pérez, Luca
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en relación coa xornada lectiva e o transporte escolar dos CEIP de Seixalbo, do Carballiño e de Cea
BOPG n.º 319, do 13.06.2018
 
Sométese a votación e resulta aprobada con modificacións respecto do texto orixinal, pola unanimidade dos 12
deputados e deputadas presentes.
 
O texto aprobado é o seguinte:
 
"O Parlamento galego insta a Xunta de Galicia, previa escoita e diálogo coa comunidade educativa, no marco da Comisión Interdepartamental de coordinación do proceso de implantación do sistema de transporte público integrado de Galicia  a atender as demandas e necesidades en materia de horarios e transporte escolar do CEIP de Seixalvo, o CEIP Plurilingüe do Carballiño e o CPI Virxe da Saleta de Cea e estudar o cambio da xornada lectiva, do mesmo xeito que acaba de facer co Colexio Ben-Cho-Shei de Ourense."
 
Santiago de Compostela, 3 de xullo de 2018

Imaxes relacionadas

saltar ao pe de páxina