saltar ao contido

Acordos da Comisión 8ª, Pesca e Marisqueo, o 15-06-2018

A Comisión 8ª, Pesca e Marisqueo, na súa sesión do 15 de xuño de 2018, adoptou os seguintes acordos:
 
Procedementos de control e impulso
 
Proposicións non de lei en Comisión
 
Aprobación sen modificacións
 
- 27651 (10/PNC-002144)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Egerique Mosquera, Teresa e 6 máis
Sobre a demanda que debe realizar o Goberno galego ao Goberno central para o incremento do continxente Erga Omnes; de lombos de atún da Unión Europea, durante o período 2019-2021, para a industria conserveira
BOPG n.º 280, do 21.03.2018
 
Sométese a votación e resulta aprobada sen modificacións por 7 votos a favor, 0 votos en contra e 5 abstencións.
 
O texto aprobado é o seguinte:
 
“O Parlamento de Galicia insta á Xunta de Galicia a demandar do Goberno de España o incremento do continxente de lombos de atún erga omnes da Unión Europea para o período 2019- 2021 de 25.000 Tm. Ao 0% a 36.000 Tm, ao 0% para a industria conserveira.”
 
- 29457 (10/PNC-002344)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Egerique Mosquera, Teresa e 6 máis
Sobre o impulso polo Goberno galego dunha campaña de concienciación, en especial no período estival, en relación coa extracción de recursos marisqueiros sen permiso nos areais de Galicia por persoas usuarias e visitantes
BOPG n.º 296, do 25.04.2018
 
Sométese a votación e resulta aprobada sen modificacións por 9 votos a favor, 0 votos en contra e 3 abstencións.
 
O texto aprobado é o seguinte:
 
“O Parlamento de Galicia insta á Xunta de Galicia a promover unha campaña de concienciación nos areais galegos, especialmente no período estival, que sirvan para disuadir a aqueles usuarios e visitantes que as frecuentan e evitar así a substracción do recurso das nosas praias.”

Imaxes relacionadas

saltar ao pe de páxina