saltar ao contido

Acordos da Comisión 6ª, Industria, Enerxía, Comercio e Turismo, celebrada o 29-05-2018


A Comisión 6ª, Industria, Enerxía, Comercio e Turismo, na súa sesión do 29 de maio de 2018, adoptou os seguintes acordos:
 
Procedementos de control e impulso
 
Proposicións non de lei en Comisión
 
Aprobación sen modificacións
 
- 29321 (10/PNC-002324)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Blanco Paradelo, Moisés e 6 máis
Sobre o impulso polo Goberno galego dun programa formativo específico para concienciar os directivos e empresarios respecto das oportunidades e as vantaxes competitivas asociadas á transformación dixital
BOPG n.º 293, do 18.04.2018
 
Sométese a votación e resulta aprobada sen modificacións por 7 votos a favor, 0 votos en contra e 5 abstencións.
 
O texto aprobado é o seguinte:
 
"O Parlamento de Galicia insta a Xunta de Galicia a impulsar un programa formativo específico para concienciar a directivos e empresarios sobre as oportunidades e as vantaxes competitivas asociadas á transformación dixital."
 
Aprobación con modificacións
 
- 29323 (10/PNC-002325)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Romero Fernández, Cristina Isabel e 6 máis
Sobre o impulso polo Goberno galego do uso da marca "“Artesanía de Galicia”" nos establecementos comerciais, co fin de contribuír á mellora da súa visibilidade e comercialización
BOPG n.º 293, do 18.04.2018
 
Sométese a votación e resulta aprobada con modificacións respecto do texto orixinal, por 10 votos a favor, 0 votos en contra e 2 abstencións.
 
O texto aprobado é o seguinte:
 
"O Parlamento de Galicia insta a Xunta de Galicia a mellorar as súas políticas de impulso do uso da marca Artesanía de Galicia nos establecementos comerciais e na comercialización dixital, coa finalidade de contribuír á súa visibilidade, fidelización e prestixio. Para isto desenvolverase accións específicas para fomentar a inclusión da marca Artesanía de Galicia nos materiais propios de distribución das e dos artesáns e realizaranse obradoiros formativos para a integración das marcas con criterios de comunicación e publicidade."

Imaxes relacionadas

saltar ao pe de páxina