saltar ao contido

Acordo da Comisión 1ª, Institucional, de Administración Xeral, Xustiza e Interior, celebrada o 15-05-2018

A Comisión 1ª, Institucional, de Administración Xeral, Xustiza e Interior, na súa sesión do 16 de maio de 2018, adoptou os seguintes acordos:
 
Procedementos de control e impulso

 
Proposicións non de lei en Comisión
 
Aprobación por unanimidade con modificacións
 
- 30016 (10/PNC-002405)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Díaz Villoslada, Juan Manuel e 3 máis
Sobre a garantía polo Goberno galego da suficiencia financeira das federacións deportivas galegas co establecemento dun marco plurianual para o período 2018-2020
BOPG n.º 299, do 03.05.2018
 
Sométese a votación a transacción coa emenda do G. P. Popular de Galicia, doc. núm. 31016, e resulta aprobada pola unanimidade dos 12 deputados e deputadas presentes.
 
O texto aprobado, con modificacións respecto do texto orixinal, é o seguinte:
 
“O Parlamento de Galicia insta a Xunta de Galicia a realizar un estudo dos custos reais do exercicio das competencias delegadas pola Xunta de Galicia nas federacións deportivas galegas, que permita adecuar o financiamento destes custos á súa realidade, valorando na medida do posible establecer marcos plurianuais de financiamento que faciliten a confección de orzamentos reais ás federacións deportivas de Galicia.”

Imaxes relacionadas

saltar ao pe de páxina