saltar ao contido

Acordo da Comisión 3.ª, Economía, Facenda e Orzamentos, celebrada o 11 de outubro de 2017

A Comisión 3ª, Economía, Facenda e Orzamentos, na súa sesión do 11 de outubro de 2017, adoptou o seguinte acordo:

Procedementos de control e impulso
Proposicións non de lei en Comisión

Aprobación por unanimidade con modificacións

- 7603 (10/PNC-000789)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Fernández Leiceaga, Xoaquín María e dous deputados/as máis
Sobre a creación da Oficina Orzamentaria do Parlamento de Galicia e as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego para garantir a transparencia nas súas actuacións, os investimentos realizados e os resultados obtidos, así como facilitar o acceso da cidadanía a esta información nas diferentes páxinas webs institucionais
BOPG nº 100, do 19.04.2017

Sométese a votación por puntos, co resultado que se reflicte a seguir:

—Alínea A) e puntos 3, 8, 9, 10 e 11 da alínea B): rexeitados por 5 votos a favor, 7 votos en contra e 0 abstencións.

—Puntos 1, 2, 4, 5, 6 e 7 da alínea B): aprobados pola unanimidade dos 12 deputados e deputadas presentes.

O texto aprobado, con modificacións respecto do orixinal, é o seguinte:

«O Parlamento galego insta a Xunta de Galicia a:

1. Adoptar mecanismos de avaliación de servizos públicos nos que se teña en conta a satisfacción das persoas usuarias a través de enquisas de servizos.

2. A Oficina de Avaliación de Políticas Públicas establecerá un sistema de indicadores cuantitativos e cualitativos destinados a medir a eficiencia, a eficacia e a efectividade social das acción das diferentes consellarías.

3. Publicar todas as facturas fiscalizadas pola Xunta de Galicia dunha contía superior a 2.000 euros.

4. Prohibir á Administración contratar con empresas con sentenzas firmes por casos de corrupción, financiamento ilegal ou sentenzas condenatorias en materia laboral, respectando as previsións contidas na normativa de contratación do sector público.

5. Implantar cláusulas sociais para evitar a precarización do emprego nas empresas beneficiarias de emprego público.

6. Restrinxir a declaración de procedementos excepcionais de contratación, como os de urxencia, sendo imprescindible un informe xustificativo.»

 


Imaxes relacionadas

saltar ao pe de páxina