saltar ao contido

Convocatoria do Pleno do Parlamento de Galicia previsto para o día 12 de setembro de 2017

A Presidencia, de conformidade co disposto no artigo 53 do Regulamento do Parlamento, resolveu convocar o Pleno do Parlamento para realizar sesión o próximo día 12 de setembro de 2017, ás 10:00 horas, no pazo do Parlamento.

 
De acordo coa Xunta de Portavoces e a Mesa, na reunión do día 5 de setembro de 2017, a orde do día da sesión é a seguinte:
 
Punto 1. Textos lexislativos
 
 1.1 Debate de toma en consideración da Proposición de lei, do G.P. do Bloque Nacionalista Galego, para presentar perante o Congreso dos Deputados, pola que se aproba o modelo de financiamento de Galicia  (doc. núm. 1954, 10/PPLC-000001)
 Publicación do texto a presentar perante o Congreso, BOPG n.º 26, do 07.12.2016
 
1.2 Debate de toma en consideración da Proposición de lei, do G.P. Popular de Galicia, de fomento da implantación de iniciativas empresariais en Galicia (doc. núm. 13196, 10/PPL-000009)
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 154, do 28.07.2017
 
1.3 Debate de toma en consideración da Proposición de lei, do G.P. dos Socialistas de Galicia, de modificación da Lei 09/2011, do 9 de novembro, do medios públicos de comunicación audiovisual de Galicia (doc. núm. 8740, 10/PPL-000007).
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 112, do 10.05.2017
 
Punto 2. Comparecencia

 
 15189 (10/CPP-000034)
 Do conselleiro de Economía, Emprego e Industria, por petición propia, para informar da Estratexia de Autónomos 2020
 
Punto 3. Mocións
 
3.1 12379 (10/MOC-000040)
 Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
 Rodil Fernández, Olalla
 Sobre as actuacións que debe levar a cabo a Xunta de Galicia en relación co desmantelamento dos servizos ferroviarios Renfe-Feve no territorio galego
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 149, do 20.07.2017

3.2 12687 (10/MOC-000042)
 Grupo Parlamentario de En Marea
 Cuña Bóveda, María de los Ángeles e Chao Pérez, Luca
 Sobre as actuacións que debe levar a cabo a Xunta de Galicia en relación coa política en materia de ensino no medio rural
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 149, do 20.07.2017
 
3.3 12711 (10/MOC-000043)
 Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
 Fernández Leiceaga, Xoaquín María
 Sobre as actuacións que debe levar a cabo a Xunta de Galicia en relación co financiamento do Fondo de Compensación Interterritorial
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 156, do 02.08.2017
 
3.4 12727 (10/MOC-000044)
 Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
 Torrado Quintela, Julio
 Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en relación co intrusismo profesional no ámbito sanitario
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 156, do 02.08.2017
 
Punto 4. Proposicións non de lei
 
4.1 11042 (10/PNP-001032)
 Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
 Fernández Leiceaga, Xoaquín María e 2 máis
 Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en relación cos servizos de transporte público de viaxeiros por estrada de uso xeral
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 140, do 05.07.2017
 
4.2 11104 (10/PNP-001041)
 Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
 Álvarez Martínez, Luis Manuel e Burgo López, María de la Concepción
 Sobre a posta en funcionamento polo Goberno galego dos mecanismos necesarios para redefinir de forma consensuada coa comunidade educativa a actual rede de centros, de xeito que se garanta de forma efectiva a igualdade de oportunidades a toda a poboación de Galicia
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 140, do 05.07.2017
 
4.3 13365 (10/PNP-001128)
 Grupo Parlamentario de En Marea
 Solla Fernández, Eva
 Sobre as actuacións que debe realizar a Xunta de Galicia para a construción dun centro de día en Rianxo
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 165, do 30.08.2017
 
4.4 13602 (10/PNP-001145)
 Grupo Parlamentario Popular de Galicia
 Tellado Filgueira, Miguel Ángel e 7 máis
 Sobre as actuacións que debe realizar a Xunta de Galicia para promover a formación das persoas desempregadas a través do "cheque formación"
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 165, do 30.08.2017
 
4.5 13751 (10/PNP-001153)
 Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
 Prado Cores, María Montserrat e 5 máis
 Sobre as actuacións que debe realizar a Xunta de Galicia en relación co Anteproxecto de lei polo que se modifica a Lei 8/2008, do 10 de xullo, de saúde de Galicia
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 165, do 30.08.2017
 
4.6 13811 (10/PNP-001155)
 Grupo Parlamentario Popular de Galicia
 Prado del Río, Paula e 7 máis
 Sobre as medidas que debe realizar a Xunta de Galicia ante o Ministerio de Xustiza para mellorar a organización xudicial
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 165, do 30.08.2017
 
4.7 14332 (10/PNP-001171)
 Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
 Bará Torres, Xosé Luís e 5 máis
 Sobre as actuacións que debe realizar a Xunta de Galicia en relación coa situación do Pazo de Meirás, a Fundación Franco  e a elaboración dunha lei galega de memoria histórica
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 165, do 30.08.2017
 
4.8 14333 (10/PNP-001172)
 Grupo Parlamentario de En Marea
 Cuña Bóveda, María de los Ángeles e 13 máis
 Sobre as actuacións que debe realizar a Xunta de Galicia con respecto ao acordo do Concello de Sada en relación coa xestión que se está realizando do BIC-Pazo de Meirás
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 165, do 30.08.2017
 
Punto 5. Interpelacións
 
5.1 10899 (10/INT-000471)
 Grupo Parlamentario de En Marea
 Quinteiro Araújo, Paula e Rodríguez Estévez, David
 Sobre o modelo de prevención e extinción de incendios forestais da Xunta de Galicia
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 136, do 28.06.2017
 
5.2 13965 (10/INT-000522)
 Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
 Torrado Quintela, Julio e Blanco Rodríguez, Noela
 Sobre oa reforma da Lei 8/2008, do 10 de xullo, de saúde de Galicia
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 165, do 30.08.2017
 
5.3 14385 (10/INT-000528)
 Grupo Parlamentario de En Marea
 Solla Fernández, Eva
 Sobre o Anteproxecto de lei polo que se modifica a Lei 8/2008, do 10 de xullo, de saúde de Galicia
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 165, do 30.08.2017
 
Punto 6. Preguntas para resposta oral do Presidente da Xunta
 
6.1 15201 (10/POPX-000046)
 Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
 Pontón Mondelo, Ana Belén
 Sobre as actuacións previstas pola Xunta de Galicia para garantir a devolución da titularidade pública do Pazo de Meirás
 
6.2 15249 (10/POPX-000047)
 Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
 Fernández Leiceaga, Xoaquín María
 Sobre a opinión do Goberno galego respecto da incidencia que vai ter a regulación prevista no Anteproxecto de lei de modificación da Lei de saúde de Galicia na atención sanitaria das comarcas nas que van desaparecer as súas áreas sanitarias
 
6.3 15278 (10/POPX-000048)
 Grupo Parlamentario de En Marea
 Villares Naveira, Luis
 Sobre o coñecemento polo Goberno galego das consecuencias sociais do modelo laboral precario que está a aplicar en Galicia

Punto 7. Preguntas ao Goberno
 
7.1 15276 (10/PUP-000105)
 Grupo Parlamentario de En Marea
 Villares Naveira, Luis e 13 máis
 Sobre as medidas previstas polo Goberno galego en relación coas deficiencias existentes no funcionamento do sistema xudicial a causa da insuficiencia de recursos, en especial, no eido da loita contra a violencia de xénero
 
7.2 14311 (10/PUP-000102)
 Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
 Vilán Lorenzo, Patricia e 3 máis
 Sobre se o Goberno galego comparte que a loita contra a violencia machista ten que alumear as políticas de todos os gobernos
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 165, do 30.08.2017
 
7.3 14478 (10/POP-001962)
 Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
 Losada Álvarez, Abel Fermín e 2 máis
 Sobre as razóns da demora da Xunta de Galicia na adopción de medidas respecto da sobrevenda de billetes polas empresas navieiras que realizan o transporte de viaxeiros para as illas Cíes
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 165, do 30.08.2017
 
7.4 12509 (10/POP-001516)
 Grupo Parlamentario de En Marea
 Villares Naveira, Luis e 2 máis
 Sobre as medidas previstas pola Xunta de Galicia tendentes ao cumprimento da normativa de prevención de riscos laborais
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 149, do 20.07.2017
 
7.5 13255 (10/POP-001655)
 Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
 Bará Torres, Xosé Luís e 5 máis
 Sobre o estado de tramitación da solicitude do proxecto sectorial de incidencia supramunicipal presentado pola empresa CUF respecto dos terreos que ocupa a fábrica de Elnosa en Lourizán
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 165, do 30.08.2017 
 
7.6 13515 (10/POP-001683)
 Grupo Parlamentario de En Marea
 Chao Pérez, Luca e Cuña Bóveda, María de los Ángeles
 Sobre as diferenzas entre Galicia e o resto do Estado no que respecta ás porcentaxes de alumnado con necesidades educativas especiais sobre o alumnado total
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 165, do 30.08.2017
 
7.7 14148 (10/POP-001852)
 Grupo Parlamentario Popular de Galicia
 Fernández Gil, César Manuel e 6 máis
 Sobre as novidades e medidas específicas que se levarán a cabo para o desenvolvemento da nova estratexia galega de linguas estranxeiras EDUlingüe 2020
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 165, do 30.08.2017
 
7.8 12796 (10/POP-001542)
 Grupo Parlamentario Popular de Galicia
 López Crespo, Carlos Enrique e 6 máis
 Sobre as conclusións do informe encargado ao grupo de traballo que constituíron o Issga, o 061 e a Consellería do Mar en relación coas boticas de primeiros auxilios nas embarcacións pesqueiras
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 156, do 02.08.2017
 
7.9 13092 (10/POP-001617)
 Grupo Parlamentario Popular de Galicia
 Núñez Centeno, Aurelio Alfonso e 8 máis
 Sobre o número de consultas implementadas nos hospitais comarcais desde a posta en marcha das Estruturas Organizativas de Xestión Integrada no Sergas
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 158, do 04.08.2017 
 
7.10 15236 (10/PUP-000103)
 Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
 Prado Cores, María Montserrat
 Sobre a opinión do Goberno galego respecto da necesidade de construír un centro de día para persoas maiores de 65 anos no concello de Rianxo

Santiago de Compostela, 5 de setembro de 2017

Miguel Ángel Santalices Vieira
Presidente

 
 

Imaxes relacionadas

saltar ao pe de páxina