saltar ao contido

Convocatoria do Pleno do Parlamento de Galicia previsto para o día 21 de febreiro de 2017

A Presidencia, de conformidade co disposto no artigo 53 do Regulamento do Parlamento, resolveu convocar o Pleno do Parlamento para realizar sesión o próximo día 21 de febreiro de 2017, ás 10:00 horas, no pazo do Parlamento.
 
De acordo coa Xunta de Portavoces e a Mesa, na reunión do día 14 de febreiro de 2017, a orde do día da sesión é a seguinte:

Punto 1. Solicitude de creación de comisión de investigación
 
 A proposta dos  grupos parlamentarios de En Marea e do Bloque Nacionalista Galego, sobre as causas do accidente ferroviario de Angrois, así como sobre as condicións de seguridade na rede ferroviaria de alta velocidade en Galicia (doc. núm. 4229, 10/SCI-000003).
 Publicación da solicitude de creación, BOPG n.º 58, do 02.02.2017
 
Punto 2. Comparecencias
 
2.1 1132 (10/CPP-000003)
 Do Sr. conselleiro de Economía, Emprego e Industria, por petición propia, para informar das liñas xerais de actuación do seu departamento
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 15, do 16.11.2016
 
2.2 1134 (10/CPP-000005)
 Do Sr. conselleiro de Sanidade, por petición propia, para informar das liñas xerais de actuación do seu departamento
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 15, do 16.11.2016
 
Acumúlase na anterior a seguinte:
2.3 4878 (10/CPP-000015)
 Do Sr. conselleiro de Sanidade, por petición dos GG.PP. de En Marea, dos Socialistas de Galicia e do Bloque Nacionalista Galego, para dar conta dos feitos producidos na Unidade Psiquiátrica do Hospital de Conxo

Punto 3. Mocións
 
3.1 4879 (10/MOC-000014)
 Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
 Presas Bergantiños, Noa
 Sobre as demandas que debe realizar o Goberno galego ao Goberno central e a actuación que debe levar a cabo en relación coas dificultades das familias para o pagamento do recibo da luz. (Moción, a consecuencia da Interpelación n.º 3797, publicada no BOPG n.º 53, do 26.01.2017, e debatida na sesión plenaria do 07.02.2017)
 
3.2 4883 (10/MOC-000015)
 Grupo Parlamentario de En Marea
 Sánchez García, Antón
 Sobre as medidas que debe adoptar o Goberno galego en relación coa pobreza enerxética. (Moción, a consecuencia da Interpelación n.º 1318, publicada no BOPG n.º 21, do 29.11.2016, e debatida na sesión plenaria do 07.02.2017)
 
3.3 4903 (10/MOC-000016)
 Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
 Díaz Villoslada, Juan Manuel
 Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en materia de emprego público. (Moción, a consecuencia da Interpelación n.º 1429, publicada no BOPG n.º 21, do 29.11.2016, e debatida na sesión plenaria do 07.02.2017)

Punto 4. Proposicións non de lei
 
4.1 353 (10/PNP-000002)
 Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
 Losada Álvarez, Abel Fermín e Toja Suárez, María Dolores
 Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en relación coas intencións da empresa Ferroatlántica de segregar as súas actividades de produción de enerxía eléctrica e de ferroaliaxes, así como a venda das centrais hidroeléctricas dos ríos Xallas e Grande
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 6, do 03.11.2016
 
4.2 1846 (10/PNP-000178)
 Grupo Parlamentario Popular de Galicia
 Fernández Gil, César Manuel e 8 máis
 Sobre a elaboración polo Goberno galego, coa participación do Consello de Acción Exterior de Galicia, dun informe respecto do posible impacto do "Brexit" na economía galega e nos seus sectores produtivos
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 26, do 07.12.2016
 
4.3 2506 (10/PNP-000233)
 Grupo Parlamentario Popular de Galicia
 Puy Fraga, Pedro e 7 máis
 Sobre as actuacións que debe levar a cabo a Xunta de Galicia destinadas a consolidar o recurso das casas niño
 Publicación da iniciativa pola vía de urxencia, BOPG n.º 36, do 28.12.2016
 
4.4 3051 (10/PNP-000268)
 Grupo Parlamentario de En Marea
 Sánchez García, Antón
 Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en relación coas sentenzas ditadas polo Tribunal Supremo en decembro de 2016 referidas ás taxas municipais por utilización privativa ou aproveitamento especial do dominio público local
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 48, do 19.01.2017
 
4.5 3765 (10/PNP-000309)
 Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
 Rodil Fernández, Olalla e 5 máis
 Sobre a aplicación pola Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria do Decreto 79/2010, do 20 de maio, para o plurilingüismo no ensino non universitario de Galicia
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 53, do 26.01.2017
 
4.6 4209 (10/PNP-000345)
 Grupo Parlamentario de En Marea
 Solla Fernández, Eva
 Sobre a apertura polo Goberno galego dunha mesa de negociación coas organizacións sindicais do eido sanitario para recuperar os acordos acadados no ano 2008 en relación coas condicións laborais e retributivas do persoal do Sergas
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 62, do 08.02.2017
 
4.7 4271 (10/PNP-000348)
 Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
 Bará Torres, Xosé Luís e 5 máis
 Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego co fin de desbloquear a posta en marcha da Área Metropolitana de Vigo
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 62, do 08.02.2017
 
4.8 4411 (10/PNP-000363)
 Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
 Vilán Lorenzo, Patricia e 2 máis
 Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en relación coa decisión da Dirección Xeral de Tributos, do Ministerio de Facenda, de suprimir a exención do IVE para os servizos que prestan as e os profesionais da avogacía e procuradoría adscritos á quenda de oficio
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 62, do 08.02.2017
 

Punto 5. Interpelacións
 
5.1 1510 (10/INT-000060)
 Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
 Rodríguez Rumbo, Matilde Begoña e 2 máis
 Sobre os compromisos asumidos polo Goberno galego no Pacto local
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 21, do 29.11.2016
 
5.2 4095 (10/INT-000148)
 Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
 Torrado Quintela, Julio e 2 máis
 Sobre as actuacións da Xunta de Galicia para afrontar problemas relacionados coa violencia no deporte
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 57, do 01.02.2017
 
5.3 4113 (10/INT-000151)
 Grupo Parlamentario de En Marea
 Sánchez García, Antón e Cal Ogando, Marcos
 Sobre a política da Xunta de Galicia en relación co peche da venda ao público de billetes e do servizo de atención ao viaxeiro en diversas estacións de ferrocarril
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 57, do 01.02.2017

Punto 6. Preguntas para resposta oral do Presidente da Xunta
 
6.1 4945 (10/POPX-000016)
 Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
 Pontón Mondelo, Ana Belén
 Sobre as actuacións previstas polo Goberno galego en relación co anuncio da consolidación da venda pola empresa Ferroatlántica das centrais hidroeléctricas no río Xallas e a súa posible incidencia no emprego da Costa da Morte
 
6.2 4991 (10/POPX-000017)
 Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
 Fernández Leiceaga, Xoaquín María
 Sobre a avaliación dos efectos da situación laboral no Sergas na asistencia sanitaria
 
6.3 5086 (10/POPX-000018)
 Grupo Parlamentario de En Marea
 Villares Naveira, Luis
 Sobre o sufrimento que están a provocar os recortes en materia sanitaria
 
Punto 7. Preguntas ao Goberno
 
7.1 2660 (10/POP-000250)
 Grupo Parlamentario Popular de Galicia
 Fernández Prado, Martín e 7 máis
 Sobre a execución pola Xunta de Galicia da estación intermodal no concello de Vigo
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 43, do 12.01.2017
 
7.2 4269 (10/POP-000539)
 Grupo Parlamentario de En Marea
 Lago Peñas, José Manuel e 13 máis
 Sobre as razóns do aumento rexistrado en Galicia, desde xaneiro a novembro de 2016, do número de persoas afectadas por un expediente de regulación de emprego
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 63, do 09.02.2017
 
7.3 5084 (10/PUP-000057)
 Grupo Parlamentario de En Marea
 Villares Naveira, Luis e 13 máis
 Sobre as actuacións previstas polo Goberno galego diante do anuncio de venda pola empresa Ferroatlántica das centrais hidroeléctricas do río Xallas
 
7.4 3858 (10/POP-000471)
 Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
 Blanco Rodríguez, Noela e 2 máis
 Sobre a data prevista polo Goberno galego para a apertura do Museo dos Viños de Galicia na reitoral de Santo André de Camporredondo, no concello de Ribadavia
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 58, do 02.02.2017
 
7.5 3982 (10/POP-000500)
 Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
 Rodil Fernández, Olalla e 5 máis
 Sobre as medidas previstas pola Xunta de Galicia para garantir a titularidade e o uso civil do Panteón de Galegos Ilustres
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 58, do 02.02.2017
 
7.6 3470 (10/POP-000409)
 Grupo Parlamentario de En Marea
 Quinteiro Araújo, Paula e Rodríguez Estévez, David
 Sobre as previsións da Consellería do Medio Rural respecto da realización dunha análise para a introdución de cambios no actual proceso de contratación do servizo integral de helicópteros e brigadas para a prevención e defensa contra os incendios forestais e na prevención, vixilancia e coordinación de medios aéreos de defensa contra eles durante os anos 2017 e 2018
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 53, do 26.01.2017
 
7.7 4974 (10/PUP-000053)
 Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
 Rodil Fernández, Olalla e 5 máis
 Sobre as medidas concretas que vai adoptar a Consellería do Medio Rural para conter e erradicar a praga de couza guatemalteca que está a afectar a pataca
 
7.8 5073 (10/PUP-000055)
 Grupo Parlamentario Popular de Galicia
 Gómez Salgado, Carlos e 6 máis
 Sobre as actuacións levadas a cabo e as previstas polo Goberno galego en relación coa presenza da praga de Tecia Solanivora ou couza guatemalteca que está a afectar a pataca
 
7.9 5017 (10/PUP-000054)
 Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
 Quiroga Díaz, José Antonio e Pérez Seco, José Manuel
 Sobre as medidas que está a adoptar o Goberno galego para controlar a praga de couza guatemalteca que está a afectar a pataca
 
 
Os grupos parlamentarios poderán presentar emendas ás mocións e ás proposicións non de lei ata seis horas antes do inicio da sesión, o abeiro do disposto no artigo 161.2 do Regulamento.
 
 
 
Santiago de Compostela, 14 de febreiro de 2017

 
 
Miguel Ángel Santalices Vieira
Presidente

Imaxes relacionadas

saltar ao pe de páxina