Proposicións non de lei aprobadas polo Pleno do Parlamento de Galicia o 10 de xuño de 2015

5.1 25572 (09/PNP-001835)
 Grupo Parlamentario Popular de Galicia
 Prado del Río, Paula, e oito deputados/as máis
 Sobre o impulso pola Xunta de Galicia para estender os programas de mediación familiar intraxudicial
 Publicación da iniciativa, BOPG nº 335, do 05.09.2014
 
O texto aprobado é o seguinte:
 
"O Parlamento de Galicia insta a Xunta de Galicia, no exercicio das súas competencias en materia de impulso, implantación e desenvolvemento de actuacións en materia de desxudicialización de conflitos, a estender os programas de mediación familiar intraxudicial".

 
5.2 32486 (09/PNP-002369)
 Grupo Parlamentario Popular de Galicia
 Santalices Vieira, Miguel Ángel, e sete deputados/as máis
 Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en relación co programa Conecta 72
 Publicación da iniciativa, BOPG nº 410, do 05.02.2015
 
O texto aprobado é o seguinte:
 
"O Parlamento de Galicia insta a Xunta de Galicia a:
1. Informar no Parlamento dos resultados do estudo piloto do Programa CONECTA 72.
2. Valorar a posibilidade de facer un cronograma de implantación do programa no conxunto do Servizo Galego de Saúde".
 

Saúdos, Gabinete de Comunicación do Parlamento de Galicia.

Imaxes relacionadas