saltar ao contido

DECRETO 174/2012, do 27 de agosto, de disolución do Parlamento de Galicia e de convocatoria de eleccións

DOG Número 163. Martes, 28 de agosto de 2012
 
DECRETO 174/2012, do 27 de agosto, de disolución do Parlamento de Galicia e de convocatoria de eleccións

De acordo co previsto na Lei orgánica 1/1981, do 6 de abril, do Estatuto de autonomía de Galicia, na Lei 1/1983, do 22 de febreiro, de normas reguladoras da Xunta e da súa Presidencia, e na Lei 8/1985, do 13 de agosto, de eleccións ao Parlamento de Galicia, e logo de deliberación do Consello da Xunta de Galicia na súa reunión do día vinte e sete de agosto de dous mil doce,
 
DISPOÑO:
 
Artigo 1
 
Queda disolto o Parlamento de Galicia elixido o día un de marzo de dous mil nove.
 
Artigo 2
 
Convócanse eleccións ao Parlamento de Galicia, que terán lugar o vinte e un de outubro de dous mil doce.
 
Artigo 3
 
En aplicación do artigo 9 da Lei 8/1985, do 13 de agosto, de eleccións ao Parlamento de Galicia, o número de deputados correspondente a cada circunscrición é o seguinte:
 
A Coruña: vinte e catro.
 
Lugo: quince.
 
Ourense: catorce.
 
Pontevedra: vinte e dous.
 
Artigo 4
 
A campaña electoral durará quince días; comezará ás cero horas do venres día cinco de outubro de dous mil doce, e finalizará ás vinte e catro horas do venres día dezanove de outubro de dous mil doce.
 
Artigo 5
 
Realizadas as eleccións convocadas por este decreto, a cámara resultante reunirase para a súa sesión constitutiva o día dezaseis de novembro de dous mil doce, ás once horas.
 
Artigo 6
 
As eleccións convocadas por este decreto rexeranse pola Lei orgánica 5/1985, do 19 de xuño, de réxime electoral xeral, así como pola Lei 8/1985, do 13 de agosto, de eleccións ao Parlamento de Galicia, e a normativa de desenvolvemento.
 
Disposición derradeira
 
Este decreto entrará en vigor o mesmo día da súa publicación no Diario Oficial de Galicia.
 
 
Santiago de Compostela, vinte e sete de agosto de dous mil doce
 
 
Alberto Núñez Feijóo
Presidente

Imaxes relacionadas

saltar ao pe de páxina