saltar ao contido

Acordo da Comisión 3ª, Economía, Facenda e Orzamentos, celebrada o 27 de novembro de 2023

A Comisión 3ª, Economía, Facenda e Orzamentos, na reunión do 27 de novembro de 2023, adoptou os seguintes acordos:

 

Procedementos de natureza normativa

Proxecto de lei

 

Designación das Ponencias

 

- 61392 (11/PL-000027)

Presidencia da Xunta de Galicia

Proxecto de lei de orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2024

BOPG n.º 583, do 20.10.2023

 

G.P. Popular de Galicia(P):

D. José Alberto Pazos Couñago (titular)

D.ª Cristina Sanz Arias (suplente)

 

G.P. do Bloque Nacionalista Galego (BNG):

D.ª Noa Presas Bergantiños (titular)

D. Xosé Luís Bará Torres (suplente)

 

G.P. dos Socialistas de Galicia (S):

D.ª Matilde Begoña Rodríguez Rumbo (titular)

D. Gonzalo Caballero Miguez (suplente)

 

- 61393 (11/PL-000028)

Presidencia da Xunta de Galicia

Proxecto de lei de medidas fiscais e administrativas

BOPG n.º 583, do 20.10.2023

 

G.P. Popular de Galicia (P):

D.ª Raquel Arias Rodríguez (titular)

D.ª Maria Sol Díaz Mouteira (suplente)

 

G.P. do Bloque Nacionalista Galego (BNG):

D. Xosé Luís Bará Torres (titular)

D.ª Noa Presas Bergantiños (suplente)

 

G.P. dos Socialistas de Galicia (S):

D. Gonzalo Caballero Miguez (titular)

D.ª Matilde Begoña Rodríguez Rumbo (suplente)

 

Santiago de Compostela, 27 de novembro de 2023​Imaxes relacionadas

saltar ao pe de páxina