saltar ao contido

Acordo da Comisión 2ª, Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio Ambiente e Servizos, celebrada o 17 de novembro de 2023

A Comisión 2ª, Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio Ambiente e Servizos, na reunión do 17 de novembro de 2023, adoptou os seguintes acordos:

 

Procedementos de natureza normativa

Proposición de lei para presentar perante o Congreso dos Deputados

 

Designación da Ponencia

 

- 54794 (11/PPLC-000009)

Grupo Parlamentario Popular de Galicia

Rueda Valenzuela, Alfonso e 36 máis

Proposición de lei, para remitir ao Congreso dos Deputados, orgánica de transferencia da titularidade e competencias da autoestrada AP-9 á Comunidade Autónoma de Galicia

BOPG n.º 515, do 29.06.2023

 

G.P. Popular de Galicia (P):

D. José Manuel Balseiro Orol (titular)

D. José Alberto Pazos Couñago (suplente)

 

G.P. do Bloque Nacionalista Galego (BNG):

D. Xosé Luís Bará Torres (titular)

D. Paulo Ríos Santomé (suplente)

 

G.P. dos Socialistas de Galicia (S):

D.ª Patricia Otero Rodríguez (titular)

D.ª Matilde Begoña Rodríguez Rumbo (suplente)

 

 

 

Santiago de Compostela, 17 de novembro de 2023

 Imaxes relacionadas

saltar ao pe de páxina