saltar ao contido

Acordos da Comisión 3ª, Economía, Facenda e Orzamentos, celebrada o 13 de xullo de 2023

A Comisión 3ª, Economía, Facenda e Orzamentos, na súa sesión do 13 de xullo de 2023, adoptou os seguintes acordos:

 

Procedementos de elección, designación e proposta nomeamento

Elección membros da Mesa

Elección de vicepresidente

 

-  (11/CEEM-000046)

Comisión 3ª, Economía, Facenda e Orzamentos

Elección da Vicepresidencia da Comisión

 

D. Fernando Pérez Domínguez (P)

 

Procedementos de natureza normativa

 

Proxecto de lei

 

Designación da Ponencia

 

- 53855 (11/PL-000023)

Presidencia da Xunta de Galicia

Proxecto de lei do Patrimonio da Comunidade Autónoma de Galicia

BOPG n.º 498, do 30.05.2023

 

G.P. Popular de Galicia:

D.ª María Sol Díaz Mouteira (titular)

D.ª Guadalupe Murillo Solís (suplente)

 

G.P. do Bloque Nacionalista Galego:

D. Iago Tabarés Pérez-Piñeiro (titular)

D.ª Noa Presas Bergantiños (suplente)

 

G.P. dos Socialistas de Galicia:

D.ª Matilde Begoña Rodríguez Rumbo (titular)

D. Gonzalo Caballero Miguez (suplente)


Imaxes relacionadas

saltar ao pe de páxina