saltar ao contido

Acordo da Comisión 8ª. Pesca e Marisqueo, celebrada o 27 de decembro de 2022

A  Comisión 8ª, Pesca e Marisqueo, na súa sesión do 27 de decembro de 2022, adoptou o seguinte acordo:

 

Procedementos de control e impulso

 

Proposicións non de lei en Comisión

 

Aprobación por unanimidade sen modificacións

 

- 30052 (11/PNC-002692)

Grupo Parlamentario Popular de Galicia

Egerique Mosquera, Teresa e 6 máis

Sobre a demanda por parte da Xunta de Galicia ao Goberno de España para que considere a opinión do sector marítimo-pesqueiro no eido da eólica mariña

BOPG n.º 277, do 16.02.2022

 

Sométese a votación e resulta aprobada sen modificacións pola unanimidade dos 12 deputados e deputadas presentes.

 

O texto aprobado é o seguinte:

 

“O Parlamento de Galicia insta á Xunta de Galicia a dirixirse ao Goberno de España para que considere a opinión do sector marítimo pesqueiro entre os organismos consultados, no caso das iniciativas, no eido da eólica mariña, tal e como se recolle nos acordos acadados dentro do Observatorio da Eólica Mariña de Galicia."​Imaxes relacionadas

saltar ao pe de páxina