saltar ao contido

Acordo da Comisión 7ª, Agricultura, Alimentación, Gandaría e Montes, celebrada o 4 de febreiro de 2022

 A Comisión 7ª, Agricultura, Alimentación, Gandaría e Montes, na súa sesión do 4 de febreiro de 2022, adoptou o seguinte acordo:
 
Procedementos de control e impulso
 
Proposicións non de lei en Comisión
 
Aprobación sen modificacións
 
- 28420 (11/PNC-002588)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Candia López, María Elena e 6 máis
Sobre as actuacións que debe levar a cabo a Xunta de Galicia para emprender actuacións que permitan potenciar a innovación no medio rural de Galicia, así como a transferencia de coñecemento
BOPG n.º 264, do 26.01.2022
 
Sométese a votación e resulta aprobada sen modificacións por 9 votos a favor, 0 votos en contra e 3 abstencións.
 
O texto aprobado é o seguinte:
 
"O Parlamento de Galicia insta a Xunta de Galicia a emprender actuacións que permitan potenciar a  innovación no medio rural de Galicia así como a transferencia de coñecemento".

Imaxes relacionadas

saltar ao pe de páxina