saltar ao contido

Acordo da Comisión 8ª, Pesca e Marisqueo, celebrada o 16 de decembro de 2021

A Comisión 8ª, Pesca e Marisqueo, na súa sesión do 16 de decembro de 2021, adoptou o seguinte acordo:

Procedementos de control e impulso

Proposicións non de lei en Comisión

Aprobación sen modificacións
 
- 23765 (11/PNC-002227)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Egerique Mosquera, Teresa e 7 máis
Sobre a demanda da Xunta de Galicia ao Goberno de España e ao Concello de Vigo para que realicen as obras necesarias para mellorar os accesos dende a AP-9 ata o Instituto Feiral de Vigo
BOPG n.º 218, do 28.10.2021
 
Sométese a votación e resulta aprobada sen modificacións por 7 votos a favor, 2 votos en contra e 3 abstencións.
 
O texto aprobado é o seguinte:
 
"O Parlamento de Galicia insta a Xunta de Galicia a dirixirse ao Goberno de España e ao Concello de Vigo para que realicen as obras necesarias que melloren os accesos dende a AP9 ata o Instituto Feiral de Vigo".

Imaxes relacionadas

saltar ao pe de páxina