saltar ao contido

Acordo da Comisión 3ª, Economía, Facenda e Orzamentos, celebrada o 29 de xaneiro de 2021


A Comisión 3ª, Economía, Facenda e Orzamentos, na reunión do 29 de xaneiro de 2021, adoptou os seguintes acordos:

Procedementos de natureza normativa
Proposición de lei

Designación da Ponencia

- 6203 (11/PPL-000002)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Proposición de lei de simplificación administrativa e de apoio á reactivación económica de Galicia
BOPG n.º 59, do 09.12.2020

G.P Popular de Galicia (P):
D. Manuel Ángel Tellado Filgueira (titular)
D.ª María Elena Candia López (suplente)

G.P. do Bloque Nacionalista Galego (BNG):
D.ª Noa Presas Bergantiños (titular)
D. Xosé Luis Bará Torres (suplente)

G.P. dos Socialistas de Galicia (S):
D.ª Matilde Begoña Rodríguez Rumbo (titular)
D. Juan Carlos Francisco Rivera (suplente)


Imaxes relacionadas

saltar ao pe de páxina