saltar ao contido

Acordo da Comisión 5ª. Sanidade, Política Social e Emprego, celebrada o día 15 de xaneiro de 2021

A Comisión 5ª, Sanidade, Política Social e Emprego, na reunión do 15 de xaneiro de 2021, adoptou os seguintes acordos:
 
Procedementos de natureza normativa
Proposición de lei
 
Designación da Ponencia

 
- 5637 (11/PPL-000001)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Proposición de lei de modificación da Lei 8/2008, do 10 de xullo, de saúde de Galicia
BOPG n.º 51, do 23.11.2020
 
G.P Popular de Galicia
Dª. María Encarnación Amigo Díaz (titular)
D. Pedro Puy Fraga (suplente)
 
G.P. do Bloque Nacionalista Galego
Dª. María Montserrat Prado Cores (titular)
Dª. Iria Carreira Pazos (suplente)
 
G.P. dos Socialistas de Galicia
D. Julio Torrado Quintela (titular)
Dª. Marina Ortega Otero (suplente)
 
Santiago de Compostela, 15 de xaneiro de 2021
 

Imaxes relacionadas

saltar ao pe de páxina