saltar ao contido

Acordos da Comisión 4ª, Educación e Cultura, na súa sesión do 26 de novembro de 2019

A Comisión 4ª, Educación e Cultura, na súa sesión do 26 de novembro de 2019, adoptou os seguintes acordos:
 
Procedementos de control e impulso
 
Proposicións non de lei en Comisión
 
Aprobación por unanimidade sen modificacións

 
- 57728 (10/PNC-004599)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Amigo Díaz, María Encarnación e oito deputados/as máis
Sobre o recoñecemento pola Xunta de Galicia das festas parroquiais galegas como patrimonio inmaterial de Galicia, na categoría de ben de interese cultural
BOPG n.º 552, do 23.10.2019
 
Sométese a votación e resulta aprobada sen modificacións pola unanimidade dos 12 deputados e deputadas presentes.
 
O texto aprobado é o seguinte:
 
"O Parlamento de Galicia insta a Xunta de Galicia a que recoñeza ás festas parroquiais galegas como Patrimonio Cultural Inmaterial de Galicia na súa categoría de Ben de Interese Cultural."

Imaxes relacionadas

saltar ao pe de páxina