saltar ao contido

Acordos da Comisión 3ª, Economía, Facenda e Orzamentos, na reunión do 25 de novembro de 2019

A Comisión 3ª, Economía, Facenda e Orzamentos, na reunión do 25 de novembro de 2019, adoptou os seguintes acordos:
 
Procedementos de natureza normativa
Proxecto de lei
 
Designación da Ponencia
 
- 57865 (10/PL-000019)
Dirección Xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias
Proxecto de lei de orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2020
BOPG n.º 550, do 19.10.2019
 
G.P. Popular de Galicia (P)
D. Pedro Puy Fraga (titular)
D. Miguel Ángel Tellado Filgueira (suplente)
 
G.P. dos Socialistas de Galicia (S)
Dª. María Teresa Porritt Lueiro(titular)
Dª. Matilde Begoña Rodríguez Rumbo (suplente)
 
G.P. Grupo Común da Esquerda (GCE)
Dª. Julia Torregrosa Sañudo (titular)
D. José Manuel Lago Peña (suplente)
 
G.P. do Bloque Nacionalista Galego (BNG)
Dª. Noa Presas Bergantiños (titular)
Dª. Olalla Rodil Fernández (suplente)
 
G.P. Mixto (M)
D. Francisco Casal Vidal   (titular)
D. David Rodríguez Estévez  (suplente)

- 57866 (10/PL-000020)
Dirección Xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias
Proxecto de lei de medidas fiscais e administrativas
BOPG n.º 550, do 19.10.2019
 
G.P. Popular de Galicia (P)
Dª. Paula Prado del Rio (titular)
D. Jacobo Moreira Ferro (suplente)
 
G.P. dos Socialistas de Galicia (S)
Dª. María Teresa Porritt Lueiro (titular)
Dª. Matilde Begoña Rodríguez Rumbo (suplente)
 
G.P. Grupo Común da Esquerda (GCE)
D. José Manuel Lago Peñas (titular)
Dª. Julia Torregrosa Sañudo (suplente)
 
G.P. do Bloque Nacionalista Galego(BNG)
Dª. Olalla Rodil Fernández (titular)
Dª. Noa Presas Bergantiños (suplente)
 
G.P. Mixto (M)
Dª. Paula Vázque Verao (titular)
D. David Rodríguez Estévez (suplente)
 
 
 
 
 

Imaxes relacionadas

saltar ao pe de páxina