saltar ao contido

Proposicións non de lei aprobadas polo Pleno do Parlamento de Galicia o 10 de xullo de 2019

 

4.1 44961 (10/PNP-003369)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rodil Fernández, Olalla e 5 máis
Sobre a demanda polo Goberno galego ao Goberno central da transferencia á Xunta de Galicia das competencias en materia de xestión das bolsas de axuda ao estudo, así como dos recursos económicos correspondentes
Publicación da iniciativa, BOPG n.º 427, do 06.02.2019
 
O texto aprobado é o seguinte:
 
“O Parlamento insta a Xunta de Galicia a reclamar ao Goberno do Estado a transferencia das competencias correspondentes á xestión das bolsas de axuda ao estudo así como os recursos económicos correspondentes a elas.”
 
4.2 49349 (10/PNP-003739)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Tellado Filgueira, Miguel Ángel e 8 máis
Sobre a demanda do Goberno galego ao Goberno central da programación da carga de traballo necesaria para os estaleiros de Navantia en Ferrol
Publicación da iniciativa, BOPG n.º 470, do 30.04.2019
 
O texto aprobado é o seguinte:
 
“O Parlamento de Galicia insta á Xunta de Galicia a dirixirse ao Goberno de España para solicitarlle a programación inmediata de carga de traballo suficiente para os estaleiros de Navantia en Ferrol”.

4.7 51587 (10/PNP-003868)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia e 2 máis
Sobre a adopción por parte do Goberno galego de medidas, incluídas as de formación e de concienciación, para reducir a presenza de residuos nas praias e nos fondos mariños de Galicia co fin de recuperar a biodiversidade e os ecosistemas mariños
Publicación da iniciativa, BOPG n.º 493, do 26.06.2019
 
O texto aprobado é o seguinte:
 
“O  Parlamento  galego  insta  a  Xunta  de  Galicia  a  adoptar  medidas  inmediatas (incluídas  de  formación  e  concienciación)  para  reducir  a  presenza  de  residuos mariños nas praias e fondos mariños de Galicia, recuperando así a biodiversidade e os ecosistemas mariños”.
 
4.8 51998 (10/PNP-003894)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Prado del Río, Paula e 13 máis
Sobre as demandas que debe realizar o Goberno galego ao Goberno central para a transferencia á Comunidade Autónoma de Galicia dos setecentos millóns de euros comprometidos para o ano.
Publicación da iniciativa pola vía de urxencia, BOPG n.º 495, do 01.07.2019
 
O texto aprobado é o seguinte: 
 
“O Parlamento de Galicia insta á Xunta de Galicia  a  reiterar  ante  o  Goberno  Central que habilite de maneira urxente os mecanismos legais correspondentes para transferir á Comunidade Autónoma de Galicia os 700 millóns de euros comprometidos para 2019 e que aínda adebeda, repartidos do seguinte xeito:
 
- Actualización das entregas a conta do exercicio do ano 2019 por importe de 330 millóns de euros.
 
- Devolución  da  mensualidade  do  IVE  do  exercicio  de  2017  por  importe  de  200 millóns de euros.
 
- E  incentivos  por  cumprir  todos  os  parámetros  de  estabilidade  orzamentaria  en 2017 e 2018, por un importe global de 170 millóns de euros”.
 
Saúdos, Gabinete de Comunicación

Imaxes relacionadas

saltar ao pe de páxina