saltar ao contido

Acordos da Comisión 2.ª, Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio Ambiente e Servizos, celebrada o 5 de xullo de 2019

A Comisión 2.ª, Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio Ambiente e Servizos, na súa sesión do 5 de xullo de 2019, adoptou os seguintes acordos:
 
Procedementos de natureza normativa
 
Proxecto de lei
 
Designación da Ponencia
 
- 49936 (10/PL-000016)
Presidencia da Xunta de Galicia
Proxecto de lei do patrimonio natural de Galicia
BOPG n.º 479, do 22.05.2019
 
G.P. Popular de Galicia
D. Gonzalo Trenor López (titular)
D. Martín Fernández Prado (suplente)
 
G.P. de En Marea
D. Antón Sánchez García (titular)
D. Marcos Cal Ogando (suplente)
 
G.P. dos Socialistas de Galicia
D.ª Patricia Vilán Lorenzo (titular)
D.ª María Luisa Pierres López (suplente)
 
G.P. do Bloque Nacionalista Galego
D. Xosé Luís Bará Torres (titular)
D. José Luís Rivas Cruz (suplente)
 
Procedementos de control e impulso
 
Proposicións non de lei en Comisión
 
Aprobación por unanimidade sen modificacións
 
- 49764 (10/PNC-004027)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Grupo Parlamentario de En Marea
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en relación coa preocupación amosada polos traballadores do aeroporto de Santiago de Compostela respecto da segregación dos servizos de cafetería e cantina na licitación do servizo de restauración do aeroporto
BOPG n.º 476, do 14.05.2019
 
Sométese a votación e resulta aprobada sen modificacións pola unanimidade dos 11 deputados e deputadas presentes.
O texto aprobado é o seguinte:
 
"O Parlamento de Galicia insta a Xunta de Galicia a:
 
1.- Esixir á dirección de AENA en Santiago de Compostela que reciba á representación sindical dos traballadores e traballadoras para que poidan trasladarlle as súas preocupacións.
 
2.- Solicitar de AENA que introduza nos pregos de licitación do novo servizo de restauración as cláusulas necesarias que garantan, en calquera caso, o mantemento dun servizo de comedor nas condicións vixentes previstas no prego da cantina.
 
3.- Apoiar as reivindicacións do Comité de Centros de aeroporto na reclamacion relativa ao mantemento das condicións do servizo de comedor actualmente existente no aeroporto de Santiago para todos os traballadores e traballadoras."

Procedementos de elección, designación e proposta nomeamento
 
Elección membros da Mesa
 
Elección de vicepresidente
 
- 49764 (10/CEEM-000045)
Comisión 2.ª, Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio Ambiente e Ser.
Elección da vicepresidencia da Comisión
 
Don Jacobo Moreira Ferro (G. P. Popular de Galicia)

Santiago de Compostela, 5 de xullo de 2019

Imaxes relacionadas

saltar ao pe de páxina