saltar ao contido

Moción aprobada polo Pleno do Parlamento de Galicia o 23 de outubro de 2018

2.1 37732 (10/MOC-000106)
Grupo Parlamentario de En Marea
Lago Peñas, José Manuel
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en relación coa situación económica e social de Galicia. (Moción consecuencia da interpelación n.º 34252, publicada no BOPG n.º 349, do 31.08.2018, e debatida na sesión plenaria do 25.09.2018)
Publicación da iniciativa, BOPG n.º 365, do 03.10.2018
O texto aprobado é o seguinte:

 “O  Parlamento  de  Galicia  insta  á  Xunta  de  Galicia  a  dar  resposta  ás  demandas que formula o  Consello Económico e Social de Galicia na súa Memoria sobre a situación  económica  e  social  de  Galicia  en  2017,  en  especial  as  referidas  á situación do mercado de traballo e relacións laborais, nas que `demanda que se avance   cara   un   modelo   de   crecemento   máis   inclusivo,   con   menos desigualdades e cunha distribución da riqueza mais equitativa’ e a necesaria mellora  na  calidade  do  emprego ‘especialmente no que atinxe á alta taxa de temporalidade, á curta duración dos contratos e á alta rotación’ ”.

Imaxes relacionadas

saltar ao pe de páxina