saltar ao contido

Acordo da Comisión 5.ª, Sanidade, Política Social e Emprego, celebrada o 17.10.2018

A  Comisión 5ª, Sanidade, Política Social e Emprego, na súa sesión do 17 de outubro de 2018, adoptou os seguintes acordos:
 
Procedementos de control e impulso
 
Proposicións non de lei en Comisión
 
Aprobación por unanimidade sen modificacións

 
- 36862 (10/PNC-002972)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rivas Cruz, José Luis e 5 máis
Sobre a adopción pola Xunta de Galicia das medidas orzamentarias necesarias para a posta en funcionamento do centro público de día de Miño o máis axiña posible
BOPG n.º 362, do 26.09.2018
 
Sométese a votación e resulta aprobada sen modificacións pola unanimidade dos 12 deputados e deputadas presentes.
 
O texto aprobado é o seguinte:
 
"O Parlamento galego insta a Xunta a tomar as medidas orzamentarias necesarias para que o centro de día público de Miño sexa una realidade na maior brevidade."

Imaxes relacionadas

saltar ao pe de páxina