saltar ao contido

Acordos da Comisión 1ª. Institucional, de Administración Xeral, Xustiza e Interior, celebrada o día 05.09.2018

A Comisión 1ª, Institucional, de Administración Xeral, Xustiza e Interior, na súa sesión do 5 de setembro de 2018, adoptou os seguintes acordos:

Procedementos de control e impulso

Proposicións non de lei en Comisión

 Aprobación sen modificacións

- 32913 (10/PNC-002692) Grupo Parlamentario Popular de Galicia

Prado del Río, Paula e 7 máis

Sobre a demanda polo Goberno galego ao Goberno central da realización das modificacións necesarias na lexislación estatal para garantir a corresponsabilidade parental e as relacións familiares dos fillos con ambos proxenitores nos casos de cesamento da convivencia. BOPG n.º 331, do 04.07.2018

Sométese a votación e resulta aprobada sen modificacións por 7 votos a favor, 3 votos en contra e 2 abstencións.

O texto aprobado é o seguinte:

"O Parlamento de Galicia insta á Xunta de Galicia a dirixirse ao Goberno de España para que modifique a lexislación estatal na materia a fin de que se garanta a corresponsabilidade parental e as relacións familiares con ambos proxenitores no cese da convivencia."

Aprobación por unanimidade con modificacións

- 32303 (10/PNC-002631)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego Bará Torres, Xosé Luís e 5 máis

Sobre o cumprimento polo Goberno galego do compromiso adquirido co Concello de Vigo para a remodelación das pistas de atletismo de Balaídos BOPG n.º 323, do 20.06.2018

Sométese a votación e resulta aprobada con modificacións respecto do texto orixinal, pola unanimidade dos 12 deputados e deputadas presentes.

O texto aprobado é o seguinte:

"O Parlamento de Galicia insta ao Goberno galego a dar cumprimento inmediato ao compromiso adquirido co Concello de Vigo para a remodelación das pistas de atletismo de Balaídos, acordando co Concello a tramitación urbanística que permita facer realidade o convenio."


Imaxes relacionadas

saltar ao pe de páxina