saltar ao contido

Acordos da Comisión 7ª, Agricultura, Alimentación, Gandaría e Montes, celebrada o 25-05-2018

A Comisión 7ª, Agricultura, Alimentación, Gandaría e Montes, na súa sesión do 25 de maio de 2018, adoptou os seguintes acordos:
 
Procedementos de control e impulso

 
Proposicións non de lei en Comisión
 
Aprobación sen modificacións
 
- 28952 (10/PNC-002290)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
González Vázquez, José e 6 máis
Sobre o desenvolvemento pola Xunta de Galicia dun plan integral de mellora xenética forestal. (Procedemento de urxencia)
BOPG n.º 289, do 11.04.2018
 
Sométese a votación e resulta aprobada sen modificacións por 9 votos a favor, 2 votos en contra e 1 abstencións.
 
O texto aprobado é o seguinte:
 
"O Parlamento de Galicia insta a Xunta de Galicia a desenvolver un Plan integral de mellora xenética forestal."
 
Aprobación por unanimidade sen modificacións
 
- 13485 (10/PNC-001261)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa e 5 máis
Sobre a dotación polo Goberno galego ao concello da Rúa dunha motobomba para a extinción dos lumes coas características solicitadas polo Concello
BOPG n.º 170, do 06.09.2017
 
Sométese a votación e resulta aprobada sen modificacións pola unanimidade dos 12 deputados e deputadas presentes.
 
O texto aprobado é o seguinte:
 
"O Parlamento galego acorda instar á Xunta de Galicia a dotar ao Concello da Rúa dunha motobomba coas características solicitadas polo concello, con carácter de urxencia."

Imaxes relacionadas

saltar ao pe de páxina