saltar ao contido

Moción aprobada polo Pleno do Parlamento de Galicia o 8 de maio de 2018


 
4.3 30154 (10/MOC-000087)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Díaz Villoslada, Juan Manuel
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego para mellorar o emprego público e as condicións de traballo no sector público autonómico. (Moción, a consecuencia da Interpelación n.º 28232, publicada no BOPG n.º 284, do 27.03.2018, e debatida na sesión plenaria do 24.04.2018)
 
O texto aprobado é o seguinte:

"O Parlamento de Galicia insta ao Goberno galego, a que no marco do Acordo para a mellora do emprego público asinado entre o Ministerio de Facenda e Función Pública e as OO.SS. o 29 de marzo de 2017 e do II Acordo para a mellora do emprego público e de condicións de traballo asinado polo Goberno central cos Sindicatos CCOO, UGT e CSI-F o 9 de marzo de 2018, e tendo en conta os criterios da Comisión de Coordinación de Emprego Público, desenvolva os procesos de negociación colectiva na Mesa xeral de empregados públicos sobre as materias de competencia autonómica recollidas nos ditos Acordos para os anos 2018, 2019 e 2020, de desenvolvemento tanto do II acordo estatal como de adaptación do acordo entre a Xunta de Galicia e CCOO, UGT e CSI-F, asinado o 18 de outubro de 2017, en concreto:
 
1.- Establecer as medidas as que se adicará a porcentaxe adicional da masa salarial que o Goberno galego estará autorizado a aplicar para os anos 2018, 2019 e 2020 dentro do marco de estabilidade orzamentaria e sostenibilidade financeira.
 
2.- Determinar os sectores nos que prioritariamente se poderá incrementar de forma adicional nun 8% a taxa xeral do 100% de reposisión de efectivos para o ano 2018, dentro do marco de estabilidade orzamentaria e sostenibilidade financeira como das conclusións das distintas comisións de seguimento establecidas nesta materia entre as Organizacións Sindicais e a Xunta de Galicia.
 
3.- Establecer, unha vez consultadas as Organizacións Sindicais tanto na mesa xeral de negociación como na Comisión de Persoal, a taxa adicional de estabilización de emprego temporal para o conxunto de entidades que integran o sector público autonómico, nos termos habilitados polos devanditos Acordos.
 
4.- Determinar, se proceder, respecto da xornada ordinaria común de 37,5 horas semanais, outras xornadas ordinarias de traballo, ben un reparto anual de xornada segundo as necesidades de cada función, tarefa ou ámbito sectorial, atendendo en especial ao tipo de xornada ou as xornadas a turnos, nocturnas ou especialmente penosas. 
 
5.- Establecer as retribucións dos empregados públicos en situación de incapacidade temporal que, mediante un complemento retributivo sumado á prestación do Réxime xeral da Seguridade Social ou dos reximes especiais de funcionarios públicos, permita acadar ata o cen por cen das retribucións fixas previsas ao inicio da situación de incapacidade temporal, podéndose establecer diferentes escenarios retributivos en función do tipo de continxencia que dera lugar á incapacidade temporal ou da duración da mesma.
 
6.- Impulsar de xeito decidido os plans de igualdade, conciliación e corresponsabilidade no conxunto de entidades do sector público autonómico, regulándose unha bolsa de horas de libre disposición acumulables, de ata un 5% da xornada anual, para a atención de necesidades de conciliación para o coidado de maiores, discapacitados e fillos menores, nos termos que se acorden".

 
Saúdos, Gabinete de Comunicación do Parlamento de Galicia.

Imaxes relacionadas

saltar ao pe de páxina