saltar ao contido

Acordo da Comisión 1ª, Institucional, de Administración Xeral, Xustiza e Interior, celebrada o 4 de maio de 2018

A Comisión 1ª, Institucional, de Administración Xeral, Xustiza e Interior, na súa sesión do 4 de maio de 2018, adoptou o seguinte acordo:
 
Procedementos de control e impulso
Proposicións non de lei en Comisión
 
Aprobación por unanimidade con modificacións
 
- 28353 (10/PNC-002230)
Grupo Parlamentario de En Marea
Sánchez García, Antón
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en relación coa defensa da liberdade de expresión, así como a demanda que debe realizar ao Goberno central respecto do exercicio dos dereitos e liberdades fundamentais
BOPG n.º 284, do 27.03.2018
 
Sométese a votación separada por alíneas, resultando aprobada a alínea 1 pola unanimidade dos 12 deputados e deputadas presentes.
 
O texto aprobado é o seguinte:
 
"O Parlamento galego insta á Xunta de Galicia a comprometerse activamente coa defensa da liberdade de expresión e denunciar toda actuación que entorpeza, limite ou impida a libre expresión de opinións ou crenzas".

Imaxes relacionadas

saltar ao pe de páxina