saltar ao contido

Convocatoria do Pleno do Parlamento de Galicia previsto para o día 8 de maio de 2018

A Presidencia, de conformidade co disposto no artigo 53 do Regulamento do Parlamento, resolveu convocar o Pleno do Parlamento para realizar unha sesión o próximo día 8 de maio de 2018, ás 10:00 horas, no pazo do Parlamento.

De acordo coa Xunta de Portavoces e a Mesa, na reunión do día 2 de maio de 2018, a orde do día da sesión é a seguinte:
 
Punto 1. Informe anual do Valedor do Pobo correspondente ao ano 2017.
 29374 (10/IVAL-000002)
 Publicación do Informe anual, BOPG n.º 293, do 18.04.2018
 
Punto 2. Textos lexislativos
 
2.1 Debate de toma en consideración da Proposición de lei, do G.P. do Bloque Nacionalista Galego, para remitir ao Congreso dos Deputados, orgánica e transferencia da titularidade e competencias da AP-9 á Xunta de Galicia (doc. núm. 20737, 10/PPLC-000007)
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 219, do 29.11.2017
 
2.2 Debate de toma en consideración da Proposición de lei, do G.P. de En Marea, relativa ás medidas urxentes de emerxencia social en materia de prestacións económicas para paliar a pobreza enerxética e tendentes á mellora da eficiencia enerxética dos fogares vulnerables.
(doc. núm. 26278, 10/PPL-000015)
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 263, do 20.02.2018
 
Punto 3. Comparecencias
 
 30282 (10/CPP-000058)
 Do Sr. conselleiro de Facenda, por petición propia, para informar do seguimento do Plan estratéxico de Galicia 2015-2020
 
Punto 4. Mocións
 
4.1 30142 (10/MOC-000085)
 Grupo Parlamentario de En Marea
 Sánchez García, Antón
 Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en relación co impacto ambiental das verteduras de augas residuais procedentes de explotacións mineiras. (Moción, a consecuencia da Interpelación n.º 27754, publicada no BOPG n.º 280, do 21.03.2018 e debatida na sesión plenaria do 24.04.2018)
 
4.2 30153 (10/MOC-000086)
 Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
 Álvarez Martínez, Luis Manuel
 Sobre a actuación que debe levar a cabo o Goberno galego en relación co orzamento consignado para o ano 2018 para a prevención do abandono escolar. (Moción, a consecuencia da Interpelación n.º 28849, publicada no BOPG n.º 289, do 11.04.2018, e debatida na sesión plenaria do 24.04.2018)
 
4.3 30154 (10/MOC-000087)
 Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
 Díaz Villoslada, Juan Manuel
 Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego para mellorar o emprego público e as condicións de traballo no sector público autonómico. (Moción, a consecuencia da Interpelación n.º 28232, publicada no BOPG n.º 284, do 27.03.2018, e debatida na sesión plenaria do 24.04.2018)
 
Punto 5. Proposicións non de lei
 
5.1 19450 (10/PNP-001439)
 Grupo Parlamentario de En Marea
 Sánchez García, Antón e Cal Ogando, Marcos
 Sobre a negociación pola Xunta de Galicia co Concello da Coruña e as demais partes implicadas da revisión dos convenios portuarios do ano 2004, así como os criterios de ordenación, a forma xurídica do consorcio, o financiamento e os accesos ao porto exterior e os demais apartados contidos na proposta de protocolo trasladada polo Goberno municipal da Coruña
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 203, do 31.10.2017
 
5.2 24025 (10/PNP-001737)
 Grupo Parlamentario Popular de Galicia
 Prado del Río, Paula e 5 máis
 Sobre as demandas que debe realizar o Goberno galego ao Ministerio de Xustiza en relación coa creación de novas unidades xudiciais en Galicia
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 250, do 31.01.2018
 
5.3 28878 (10/PNP-002092)
 Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
 Toja Suárez, María Dolores e Torrado Quintela, Julio
 Sobre a realización polo Goberno galego dun estudo respecto da posible implantación do sistema de cotas individuais transferibles e as súas implicacións para as pesqueiras multiespecíficas que operan no Cantábrico
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 289, do 11.04.2018
 
5.4 29120 (10/PNP-002114)
 Grupo Parlamentario de En Marea
 Chao Pérez, Luca e Cuña Bóveda, María de los Ángeles
 Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en relación coa situación salarial dos mestres e do persoal docente de Galicia
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 293, do 18.04.2018
 
5.5 29342 (10/PNP-002133)
 Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
 Burgo López, María de la Concepción e Álvarez Martínez, Luis Manuel
 Sobre o impulso pola Xunta de Galicia dun pacto pola lingua galega e as actuacións que debe levar a cabo ao respecto
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 293, do 18.04.2018
 
5.6 29544 (10/PNP-002161)
 Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
 Rivas Cruz, José Luis e 5 máis
 Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego para a declaración de caducidade da concesión mineira San Rafael (núm. 2946) no concello de Touro
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 296, do 25.04.2018 
 
5.7 29632 (10/PNP-002167)
 Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
 Bará Torres, Xosé Luís e 5 máis
 Sobre a convocatoria polo Goberno galego, o máis axiña posible, da Comisión de seguimento do convenio de colaboración para o desenvolvemento conxunto do transporte metropolitano de Galicia na Área Metropolitana de Vigo, e a inclusión na súa orde do día da solicitude do Concello de Gondomar para a súa incorporación a ese tipo de transporte
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 296, do 25.04.2018
 
5.8 29902 (10/PNP-002197)
 Grupo Parlamentario Popular de Galicia
 Puy Fraga, Pedro e 7 máis
 Sobre a posición do Parlamento de Galicia en relación co proceso de integración europea, así como os principios que deben inspirar a acción exterior e as demandas da Xunta de Galicia ante as institucións europeas ao respecto.
 Publicación da iniciativa pola vía de urxencia, BOPG n.º 296, do 25.04.2018
 
Punto 6. Interpelacións
 

6.1 9314 (10/INT-000394)
 Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
 Presas Bergantiños, Noa e 5 máis
 Sobre as consecuencias no mercado financeiro galego da posible venda do Banco Popular
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 120, do 31.05.2017
 
6.2 21522 (10/INT-000734)
 Grupo Parlamentario de En Marea
 Solla Fernández, Eva
 Sobre a política do Goberno galego en relación coas enfermidades profesionais
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 229, do 19.12.2017
 
6.3 28982 (10/INT-000936)
 Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
 Pierres López, María Luisa e 2 máis
 Sobre a política do Goberno galego en relación coa incidencia urbanística do Regulamento xeral de estradas de Galicia
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 293, do 18.04.2018
 
Punto 7. Preguntas para resposta oral do Presidente da Xunta
 
7.1 30278 (10/POPX-000088)
 Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
 Pontón Mondelo, Ana Belén
 Sobre as previsións do Goberno galego respecto da modificación da súa política en relación coa lingua galega
 
7.2 30279 (10/POPX-000089)
 Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
 Fernández Leiceaga, Xoaquín María
 Sobre a avaliación do Goberno galego respecto das súas políticas en relación coa corrección dos desequilibrios territoriais internos de Galicia
 
7.3 30280 (10/POPX-000090)
 Grupo Parlamentario de En Marea
 Villares Naveira, Luis
 Sobre as intencións da Xunta de Galicia respecto do uso de xeito partidario dos medios públicos para facer campaña electoral
 
Punto 8. Preguntas ao Goberno
 
8.1 30240 (10/PUP-000161)
 Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
 Pontón Mondelo, Ana Belén e 5 máis
 Sobre as razóns da Xunta de Galicia para o asinamento dun protocolo co Ministerio de Fomento, Portos do Estado e a Autoridade Portuaria da Coruña para a xestión do borde litoral da cidade da Coruña
 
8.2 29131 (10/POP-003424)
 Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
 Rodil Fernández, Olalla e 5 máis
 Sobre as actuacións previstas pola Xunta de Galicia para garantir o futuro do servizo ferroviario Renfe-Feve, a súa planificación e xestión
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 293, do 18.04.2018
 
8.3 29707 (10/POP-003480)
 Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
 Losada Álvarez, Abel Fermín e 2 máis
 Sobre as medidas previstas polo Goberno galego para aliviar a densidade de tráfico pesado na A-55, no tramo Vigo-O Porriño
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 296, do 25.04.2018 
 
8.4 30238 (10/PUP-000160)
 Grupo Parlamentario Popular de Galicia
 Tellado Filgueira, Miguel Ángel e 7 máis
 Sobre a avaliación do Goberno galego respecto da viaxe oficial a México que vai realizar o presidente da Xunta de Galicia, xunto co conselleiro de Economía, Emprego e Industria no mes de maio de 2018
 
8.5 29564 (10/POP-003468)
 Grupo Parlamentario de En Marea
 Cuña Bóveda, María de los Ángeles e Chao Pérez, Luca
 Sobre as previsións da Xunta de Galicia respecto da integración dos profesionais de Educación Social en toda a educación obrigatoria de primaria e secundaria, así como na infantil
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 296, do 25.04.2018
 
8.6 24249 (10/POP-002926)
 Grupo Parlamentario Popular de Galicia
 Rodríguez Arias, Marta e 7 máis
 Sobre os recursos destinados e as liñas de colaboración da Xunta de Galicia coas entidades de iniciativa social prestadoras de servizos sociais para o desenvolvemento de programas e actuacións de loita contra a pobreza e a exclusión social en Galicia
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 255, do 07.02.2018
 
8.7 28931 (10/POP-003404)
 Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
 Vilán Lorenzo, Patricia e 4 máis
 Sobre as previsións do Goberno galego respecto da creación de novos equipos de valoración e orientación da discapacidade na provincia de Pontevedra
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 289, do 11.04.2018
 
8.8 30005 e c.e. 30155 (10/PUP-000159)
 Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
 Toja Suárez, María Dolores e 2 máis
 Sobre o tipo de controis que está a levar a cabo o Goberno galego para garantir o cumprimento dos requisitos exixidos na concesión das axudas cofinanciadas co Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural
 
8.9 30277 (10/PUP-000163)
 Grupo Parlamentario de En Marea
 Santos Queiruga, Carmen
 Sobre as razóns do Goberno galego para considerar agora vangarda tecnolóxica os medios de salvamento aéreo da Xunta de Galicia que pasaron a mans privadas no seu día por considerar que estaban obsoletos e que precisaban de actualización
 
8.10 22696 (10/POP-002735)
 Grupo Parlamentario Popular de Galicia
 López Crespo, Carlos Enrique e 7 máis
 Sobre o balance que fai a Consellería do Mar respecto do desenvolvemento das campañas para o fomento do consumo de peixes e mariscos tituladas "O sabor da aventura está no mar", "Ponlle as pilas ao teu bocata" e "Do mar ao prato"
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 241, do 17.01.2018
 
8.11 28662 (10/POP-003372)
 Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
 Toja Suárez, María Dolores e Torrado Quintela, Julio
 Sobre a garantía polo Goberno galego do cumprimento polos helicópteros Pesca I e Pesca II das condicións técnicas necesarias para a prestación na actualidade do servizo de salvamento marítimo
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 289, do 11.04.2018
 
Os grupos parlamentarios poderán presentar emendas ás mocións e ás proposicións non de lei ata seis horas antes do inicio da sesión, o abeiro do disposto no artigo 161.2 do Regulamento.
 
Santiago de Compostela, 2 de maio de 2018

Miguel Ángel Santalices Vieira
Presidente 

Imaxes relacionadas

saltar ao pe de páxina