saltar ao contido

Acordo da Comisión non permanente de estudo para a Igualdade e para os Dereitos das Mulleres na súa sesión do día 2 de febreiro de 2017

Composición, réxime e goberno interior, organización e funcionamento

Solicitude de comisións non permanentes (Art. 50-51)
 
Designación da Ponencia
- 813 (10/SCNP-000002)
BOPG n.º 16, do 17.11.2016
 
G.P. Popular de Galicia (P):

Dª. Paula Prado del Río (titular)
Dª. Cristina Isabel Romero Fernández (suplente)
 
 
G.P. de En Marea (EM):

Dª. Paula Quinteiro Araujo (titular)
D. Marcos Cal Ogando (suplente)
 
 
G.P. dos Socialistas de Galicia (S):

Dª. María Luisa Pierres López (titular)
Dª. María Dolores Toja Suárez (suplente)
 
 
G.P. do Bloque Nacionalista Galego (BNG):

Dª. Olalla Rodil Fernández (titular)
Dª. Noa Presas Bergantiños (suplente)
 
 
Procedementos varios
Normas de funcionamento da Comisión
Debate en Comisión
 
- 813 (10/CENF-000001)
 
Aprobación das normas de funcionamento da Comisión.
 
 
 
Santiago de Compostela, 2 de febreiro de 2017

Imaxes relacionadas

saltar ao pe de páxina