saltar ao contido

Proposicións non de lei aprobadas polo Pleno do Parlamento de Galicia o 18 de decembro de 2013


3.1 13762 (09/PNP-000976)
Grupo Parlamentario da Alternativa Galega de Esquerda
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en relación coa Fundación Novacaixagalicia
Publicación da iniciativa, BOPG nº 184, do 23.10.2013
 
O texto aprobado é o seguinte:
 
«O Parlamento de Galicia acorda expresar, en relación co Padroado da Fundación especial Novacaixagalicia, que:
 
1. O padroado sexa profesional, onde se escollan persoas de valía no eido da cultura, a formación, a acción social ou a economía; non remunerado e que participen na súa designación o Parlamento de Galicia, as entidades locais galegas, incluíndo as fundadoras, a Xunta de Galicia e os traballadores da Fundación.
2. Non teña acceso a este padroado ningunha persoa que teña sido membro dos consellos de administración das antigas caixas de aforros galegas.
3. Para os efectos de coñecer e analizar as decisións adoptadas no período da transformación da caixa en fundación, o Goberno galego compareza perante a Comisión 3ª do Parlamento de Galicia.
4. Se solicite do novo padroado que no prazo de tres meses dende a súa constitución presente un plan estratéxico que garanta a viabilidade futura da obra social e do emprego».
 
 
3.6 15689 (09/PNP-001104)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Gómez Alonso, Alejandro, e tres deputados máis
Sobre o impulso do desdobramento do corredor do Morrazo coa priorización do itinerario entre Rande e Cangas
Publicación da iniciativa, BOPG nº 209, do 05.12.2013
 
O texto aprobado é o seguinte:
 
«O Parlamento de Galicia insta a Xunta de Galicia a continuar co impulso do desdobramento do corredor do Morrazo coa priorización do itinerario entre Rande e Cangas, axilizando a adxudicación dos proxectos construtivos dos dous tramos xa licitados, co obxectivo de poder iniciar as obras antes de que remate a actual lexislatura».
 
3.7 15907 (09/PNP-001118)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Balseiro Orol, José Manuel, e trece deputados máis
Sobre o Programa temporal para o fomento do emprego e posta en valor do territorio anunciado pola Deputación Provincial de Lugo
Publicación da iniciativa pola vía de urxencia, BOPG nº 209, do 05.12.2013
 
O texto aprobado é o seguinte:
 
«O Parlamento de Galicia insta a Xunta de Galicia a dirixirse á Deputación Provincial de Lugo para que, en atención ás demandas dos concellos lucenses, rectifique e modifique as bases que regulan o Programa temporal de fomento do emprego e posta en valor do territorio e garanta a equidade e a igualdade de oportunidades dos desempregados lucenses e non exclúa ningún municipio da provincia da posibilidade de participar no proceso de selección desta convocatoria».
 
Saúdos, Gabinete de Comunicación do Parlamento de Galicia.

Imaxes relacionadas

saltar ao pe de páxina