Indice de contidos de transparencia.

Información institucional / organizativa e de planificación

Funcións

Órganos de extracción parlamentaria
Valedor do pobo
Consello de Contas
Consellos Sociais das universidades
 • Membros do Consello Social da Universidade da Coruña ( galego , castelán )
 • Membros do Consello Social da Universidade de Santiago de Compostela ( galego , castelán )
 • Membros do Consello Social da Universidade de Vigo ( galego , castelán )
CRTVG

Administración parlamentaria

Organigrama
Relación de Postos de Traballo
Procesos selectivos e de provisión de postos de traballo
Créditos horarios dos membros da xunta de persoal do Parlamento de Galicia
 • Créditos horarios dos membros da Xunta de Persoal do Parlamento de Galicia ( galego , castelán )
Relación de cargos / postos de confianza da Mesa
Calidade e avaliación de servizos
Comité de Seguridade

Normativa e acordos

Código ético e bo goberno
Normativa e acordos de réxime interior, organización e funcionamento
Réxime xeral aplicable ao persoal ao servizo da Administración do Parlamento de Galicia
Normativa parlamentaria
Normativa de incompatibilidades e conflito de intereses de parlamentarios
 • Normativa de incompatibilidades e conflito de intereses de parlamentarios ( galego , castelán )
Normas reguladoras do Rexistro de Intereses da Cámara
Modelos de declaracións de actividades, bens e dereitos
Normativa sobre transparencia parlamentaria
 • Normativa sobre transparencia Regulamento do Parlamento ( galego , castelán )
 • Lei 1/2016, de transparencia e bo goberno ( galego , castelán )
 • Lei 19/2013, de 9 decembro, de transparencia, acceso á información pública e do bo goberno ( galego , castelán )

Participación cidadá

Portal de transparencia
Subscrición á información parlamentaria on-line
Tramitacións e peticións
 • Tramitacións e peticións
 • Recursos contra as resolucións total ou parcialmente denegatorias

  De conformidade co establecido no artigo 20.2 do Regulamento de organización e funcionamento da Administración do Parlamento de Galicia (DOG núm. 87, do 7 de maio de 2018), contra a resolución do letrado oficial maior en materia de acceso á información pública, poderá interporse recurso de alzada no prazo dun mes, contado desde o día seguinte ao da súa notificación, ante a Mesa do Parlamento.
  De conformidade co disposto no artigo 20.4 do mesmo regulamento, contra o acordo da Mesa do Parlamento polo que se resolve o recurso de alzada, poderá interpoñerse recurso contencioso-administrativo perante a Sala do Contencioso-Administrativo do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia na forma e no prazo establecidos na Lei 29/1998, do 13 de xullo, reguladora da xurisdición contencioso-administrativa.

 • Resolucións total ou parcialmente denegatorias
Buzón do usuario para queixas, suxestions,...
Bolsas
Visitas guiadas
Subscrición ó BOPG e DSPG
Libros electrónicos
O parlamento nas redes sociais
Plataforma de participación cidadá en iniciativas lexislativas
Directorio de contacto
Buscador interno da web
Publicación do nº de visitas á web
Mapa da web

Recursos de información

Diarios de sesións de todas as lexislaturas
BOPG e Diarios de Sesións
Parlamento TV
Resultados electorais
Biblioteca Parlamentaria
Acordos da Mesa da Deputación Permanente
Actas de órganos
Dosieres de documentación parlamentaria

Actividade

Calendario de plenos
 • Calendario de plenos

  Pode verse o calendario dos distintos órganos na axenda da páxina principal, e na sesión respectiva poden consultarse o sentido do voto das deputadas e deputados en cada asunto de cada sesión.

Calendario mensual de comisións
Calendario do período de sesións
Participacion do Parlamento en Facebook e Twitter
Centro de prensa

Información de relevancia xurídica

Directrices, instrucións, acordos, circulares ou respostas a consultas

Acordos interpretativos e normas complementarias do regulamento do Parlamento de Galicia
Acordos da Mesa do Parlamento sobre admisión a trámite de iniciativas lexislativas populares
Informes emitidos polos Servizos Xurídicos e Económicos

Actividade lexislativa

Proxectos e proposicións lexislativas
Memorias, informes de proxectos de lei
Plataforma de participación cidadá en iniciativas lexislativas:Lexisla con nós

Información económica, orzamentaria e estatística

Contratos

Normativa do Parlamento en materia de contratación
 • Normativa do Parlamento en materia de contratación ( galego , castelán )
 • Acordo da Mesa do Parlamento de Galicia, do 17 de agosto de 2020, polo que se designan os membros da Mesa de Contratación da Administración do Parlamento de Galicia ( galego )
Normas da Mesa sobre a utilización dunha plataforma electrónica na contratación pública na Administración do Parlamento
 • Normas da Mesa sobre a utilización dunha plataforma electrónica na contratación pública na Administración do Parlamento ( galego , castelán )
Actas da Mesa de Contratación do Parlamento de Galicia
Informes técnicos de valoración de ofertas
Asesorías e informes externos contratados
Relacion de contratos vixentes tramitados mediante procedemento aberto e negociado
 • Relación de contratos vixentes tramitados mediante procedemento aberto e negociado ( galego , castelán )
Informe sobre obras e instalacións
 • Informe sobre obras e instalacións (últimos 5 anos) ( galego , castelán )
Relación trimestral de contratos menores con indicación de obxecto, adxudicatario, data de resolución e importe
Estatísticas sobre cada un dos procedementos de adxudicación
 • Estatísticas sobre cada un dos procedementos de adxudicación ( galego , castelán )

Convenios

Orzamento

Orzamento do Parlamento
Asignacións orzamentarias aos grupos parlamentarios
Modificacións de credito
Período medio de pagamento a proveedores
Subvencions e axudas públicas

Retribucións

Retribucións anuais e indemnizacións de deputados e altos cargos
Indemnización por abandono de cargo
 • Indemnización por expiración de mandato Disolución Cámara 11/02/2020 ( galego )
Declaración de bens e actividades
Retribucións integras anuais de cargos / postos de confianza
 • Retribucións integras anuais de cargos / postos de confianza ( galego , castelán )
Retribucións do persoal funcionario e laboral
Indemnizacións por razón de servizo que resulten de aplicación ao persoal empregado público
 • Indemnizacións por razón de servizo que resulten de aplicación ao persoal empregado público ( galego , castelán )
Réxime de protección social e aseguramento de parlamentarios
 • Réxime de protección social e aseguramento dos parlamentarios ( castelán , galego )

Resolucións de autorización / Recoñecemento de compatibilidade

 • Resolución de autorizacion - recoñecemento de compatibilidade ( galego , castelán )

Valoración do inmobilizado do Parlamento de Galicia

Inventario de bens e dereitos
Relación de automóbiles e móbiles corporativos
Relación de inmobles
Relación de mobles de valor histórico-artístico e de alto valor económico
 • Relación de mobles de valor histórico-artístico e de alto valor económico ( galego , castelán )