saltar ao contido

Expediente: 10/PRE-008787

Detalle do expediente

Extracto: Sobre a opinión do Goberno galego respecto do encaixe do coordinador parental, como figura auxiliar dos xulgados con competencia en materia de familia, no apoio familiar que regula a Lei 3/2011, de apoio á familia e á convivencia de Galicia

Número de rexistro de entrada: 10032820

Data de creación: 26/06/2018

Órgano ditaminante:

Órganos propoñentes:

  • Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Procedemento: Ordinario

Situación: Pechado

Tipo de finalización: Tramitado

Propoñentes:

  • Patricia Vilán Lorenzo
  • Noela Blanco Rodríguez
  • Juan Manuel Díaz Villoslada
  • Matilde Begoña Rodríguez Rumbo

Trámites do expediente

Data Trámite Publicación
26/06/2018 Entrada da iniciativa Rexistro de entrada: 10032820
03/07/2018 Admisión a trámite Mesa do Parlamento
04/07/2018 Oficio execución Mesa Rexistro de saída: 10010019
04/07/2018 Publicación da iniciativa BOPG Número: 331
15/05/2019 Resposta do Goberno Rexistro de entrada: 10049925
16/05/2019 Notificación ao deputado Rexistro de saída: 10015431
21/05/2019 Coñecemento da resposta, remisión aos deputados e publicación Mesa do Parlamento
22/05/2019 Oficio execución Mesa Rexistro de saída: 10015492
23/05/2019 Publicación resposta BOPG Número: 480
07/06/2019 Notificación ao deputado Rexistro de saída: 10015622
07/06/2019 Notificación ao deputado Rexistro de saída: 10015623
07/06/2019 Notificación ao deputado Rexistro de saída: 10015624
07/06/2019 Notificación ao deputado Rexistro de saída: 10015628
saltar ao pe de páxina