Lexisla con Nós

Proposición de lei, para presentar perante o Congreso dos Deputados, formulada polo G. P. do Bloque Nacionalista Galego, de modificación da Lei 24/2013, do 26 de decembro, do sector eléctrico, para o impulso da electricidade como un ben público e de garan

30/04/2018 11:46
Proposición de lei, para presentar perante o Congreso dos Deputados, formulada polo G. P. do Bloque Nacionalista Galego, de modificación da Lei 24/2013, do 26 de decembro, do sector eléctrico, para o impulso da electricidade como un ben público e de garantía no seu acceso. (10/PPLC-000009)

Documentos relacionados:

Non hai opinións para este tema.