Detalle de Expediente

Datos do Expediente
Número de Expediente10/POC-002116
Extracto do ExpedienteSobre os datos referidos aos contratos públicos adxudicados, nomeadamente no eido das emerxencias, protección civil ou da seguridade pública, á compañía mercantil Ricarsat, S. L., ou a calquera outra compañía na que figure nos seus órganos de administración a persoa que vén actuando como coordinador do Grupo de Emerxencias Supramunicipal e do Servizo Municipal de Protección Civil da Estrada, así como as medidas adoptadas ou previstas polo Goberno galego para evitar e corrixir eventuais conflitos de intereses
Número de Rexistro de Entrada10011261
Data de Creación30/06/17
Organos propoñentesGrupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Propoñentes
  • Díaz Villoslada, Juan Manuel
  • Vilán Lorenzo, Patricia
  • Rodríguez Rumbo, Matilde Begoña
  • Torrado Quintela, Julio
ProcedementoOrdinario
SituaciónPechado
Tipo de FinalizaciónReconvertido
Expedientes Relacionados10/PRE-003704

Trámites

DataTrámitePublicación
30/06/17Entrada da iniciativaEntrada da iniciativaRexistro de Entrada: 10011261
10/07/17Admisión a trámite, asignación a comisión e publicaciónAdmisión a trámite, asignación a comisión e publicaciónAdmisión a trámite, asignación a comisión e publicaciónMesa do Parlamento
11/07/17Oficio execución MesaOficio execución MesaRexistro de Saída: 10003570
12/07/17Publicación da iniciativaPublicación da iniciativaBOPG Num. 144(1)BOPG Num. 144(2)BOPG Num. 144(3)
17/07/17Reconversión por finalización do período de sesiónsReconversión por finalización do período de sesiónsReconversión por finalización do período de sesiónsPresidencia do Parlamento
26/07/17Notificación conselleríaNotificación conselleríaRexistro de Saída: 10003740
02/08/17Publicación da reconversión por finalización PSPublicación da reconversión por finalización PSBOPG Num. 156(1)BOPG Num. 156(2)BOPG Num. 156(3)

Arquivo Audiovisual do Expediente

Arquivo Audiovisual Relacionado


© Parlamento de Galicia, 2011 | Rúa do Hórreo, 63 - 15701 Santiago de Compostela | Tel.: 981 551 300 Fax: 981 551 408