Busca de Expedientes

Axuda

Texto a buscar

Lexislatura

Tipo Expediente (Códigos de Expedientes)

Mostrar Tipos

Número de Rexistro (LLNNNNNN)

 

Número de Expediente (LL/TT-NNNNNN, LL/TTT-NNNNNN ou LL/TTTT-NNNNNN)

 

Data de creación (DD/MM/AAAA)

Desde

Seleccione una fecha del calendario.

Ata

Seleccione una fecha del calendario.

Órgano Propoñente

Persoa Propoñente

Comisión Dictaminante

Situación

Nº de documentos encontrados: 1833
Seguintes Ultimos
 • 10/PUP-000125Sobre as medidas que vai adoptar o Goberno galego para garantir o dereito á saúde dos veciños afectados pola contaminación por lindano existente no concello do Porriño
 • 10/POPX-000063Sobre as razóns do resultado da política de infraestruturas de transporte da Xunta de Galicia
 • 10/MOC-000058Sobre a realización pola Xunta de Galicia das actuacións precisas para evitar o peche de Conservas Esteiro (Moción a consecuencia da Interpelación nº 19022, publicada no BOPG nº 199, do 24.10.2017, e debatida na sesión plenaria do 21.11.2017)
 • 10/MOC-000060Sobre a política do Goberno galego en materia de atención ás emerxencias (Moción a consecuencia da Interpelación nº 19254, publicada no BOPG nº 204, do 2.11.2017, e debatida na sesión plenaria do 21.11.2017)
 • 10/PNP-001511Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en relación coas reivindicacións dos representantes sindicais do persoal da Administración de xustiza
 • 10/POP-002399Sobre a opinión do Goberno galego en relación coas declaracións do fiscal delegado de Medio Ambiente respecto dos lumes declarados en Galicia a mediados de outubro de 2017
 • 10/PUP-000121Sobre o prazo previsto pola Xunta de Galicia para a retirada da campaña publicitaria titulada "“O máis grande de Galicia non se maltrata”"
 • 10/POPX-000060Sobre as razóns da incapacidade das políticas da Xunta de Galicia para trasladar o incremento nominal do PIB galego á diminución da desigualdade social e da precariedade ou á mellora dos servizos públicos
 • 10/PRE-005271Sobre as medidas que está a adoptar o Goberno galego para garantir a ausencia de antibióticos na carne galega
 • 10/MOC-000056Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en materia de prevención e loita contra os incendios forestais e a xestión levada a cabo pola Consellería do Medio Rural ao respecto. (Moción, a consecuencia da Interpelación n.º 19039, publicada no BOPG n.º 199, do 24.10.2017, e debatida na sesión plenaria do 07.11.2017)
 • 10/PNC-001620Sobre a habilitación polo Goberno galego para o ano 2018 das partidas orzamentarias necesarias para arranxar as carencias materiais e deficiencias estruturais que presenta a residencia de persoas maiores de Oleiros, así como o incremento do seu cadro de persoal, atendendo as necesidades existentes
 • 10/PNP-001480Sobre a habilitación polo Goberno galego para o ano 2018 das partidas orzamentarias necesarias para arranxar as carencias materiais e as deficiencias estruturais que presenta a residencia de persoas maiores de Oleiros, así como o incremento do seu cadro de persoal, atendendo as necesidades existentes
 • 10/SCNP-000007Solicitude de creación dunha comisión especial de análise sobre os incendios forestais en Galicia que analice de xeito específico a vaga de outubro de 2017 e permita establecer liñas de reforma do conxunto de políticas públicas implicadas
 • 10/PNP-001460Sobre a información pola Xunta de Galicia respecto do avance da praga de couza guatemalteca da pataca, das medidas adoptadas e previstas para erradicala, así como das axudas concedidas para paliar os danos ocasionados
 • 10/PNC-001590Sobre a habilitación polo Goberno galego da partida orzamentaria necesaria para renovar os libros de texto do Colexio Santa Baia, de Boiro
 • 10/PNP-001454Sobre a creación pola Xunta de Galicia dunha oficina anticorrupción onde se poidan denunciar, de xeito anónimo, posibles casos de corrupción no sector público galego
 • 10/POC-003220Sobre a sentenza xudicial referida ás irregularidades denunciadas no Concello de Palas de Rei
 • 10/POPX-000057Sobre as actuacións previstas pola Xunta de Galicia para evitarlle á poboación unha situación como a padecida o domingo 15 de outubro de 2017
 • 10/PUP-000115Sobre as actuacións previstas pola Xunta de Galicia para evitar o peche da Conserveira Esteiro, SAU pola dirección de Calvo
 • 10/SCNP-000006Solicitude de creación dunha Comisión especial de análise sobre os incendios forestais en Galicia, de acordo co artigo 51 do Regulamento da Cámara, que analice de xeito específico a vaga de outubro de 2017 pero permita establecer liñas de reforma do conxunto de políticas públicas implicadas e, de non aceptarse esta proposta, a incorporación á orde do día do vindeiro Pleno ordinario da creación dunha Comisión de investigación, de acordo co artigo 52 do Regulamento, sobre a recente vaga de lumes forestais en Galicia, as súas orixes, o desenvolvemento da xestión do dispositivo anti-incendios e asuntos conexos
Seguintes Ultimos
Elementos 1 a 20


© Parlamento de Galicia, 2011 | Rúa do Hórreo, 63 - 15701 Santiago de Compostela | Tel.: 981 551 300 Fax: 981 551 408