Busca de Expedientes

Axuda

Texto a buscar

Lexislatura

Tipo Expediente (Códigos de Expedientes)

Mostrar Tipos

Número de Rexistro (LLNNNNNN)

 

Número de Expediente (LL/TT-NNNNNN, LL/TTT-NNNNNN ou LL/TTTT-NNNNNN)

 

Data de creación (DD/MM/AAAA)

Desde

Seleccione una fecha del calendario.

Ata

Seleccione una fecha del calendario.

Órgano Propoñente

Persoa Propoñente

Comisión Dictaminante

Situación

Nº de documentos encontrados: 1170
Seguintes Ultimos
 • 10/MOC-000041Sobre a política do Goberno en materia de ensino no medio rural
 • 10/POP-001507Sobre as causas da diminución do número de capturas de ameixa fina durante os últimos anos nas rías galegas
 • 10/POP-001503Sobre as actuacións que está a levar a cabo ou as previstas polo Goberno galego para evitar as verteduras directas de augas residuais sen tratar procedentes da nova EDAR de Ribeira e garantir a saúde das persoas
 • 10/PUP-000101Sobre a posición que vai adoptar o Goberno galego en relación coas propostas de actuación urbanística en Liñeiros, no concello de Vigo
 • 10/POPX-000045Sobre a avaliación que fai o Goberno galego respecto da xestión levada a cabo en relación cos últimos conflitos xurdidos en Galicia
 • 10/POP-001492Sobre as previsións do Goberno galego respecto da atención das demandas dos profesionais sanitarios do Hospital Comarcal de Monforte de Lemos referidas ao aumento do persoal, principalmente de enfermaría, auxiliar e celador
 • 10/POP-001493Sobre as previsións da Xunta de Galicia respecto da atención das demandas dos profesionais sanitarios co fin de reforzar os servizos necesarios e evitar as consecuencias dos recortes e a precarización do servizo de transporte urxente, así como do servizo de asistencia sanitaria urxente en xeral
 • 10/POP-001496Sobre as razóns da demora no pagamento da renda de inserción social de Galicia
 • 10/POP-001497Sobre o coñecemento polo Goberno galego das adxudicacións de contratos públicos realizadas á empresa Ricarsat, S. L.
 • 10/POC-002108Sobre a valoración da Consellería do Medio Rural respecto da opinión manifestada pola Unión Europea diante das medidas adoptadas polos gobernos central e galego en relación co avance da praga de couza guatemalteca da pataca, os prazos que está a estimar para a súa erradicación e as razóns da demora na convocatoria da comisión de seguimento, así como os avances e as conclusións acadadas por esa comisión
 • 10/POC-002109Sobre as posibles irregularidades existentes nas actividades que está a levar a cabo a persoa que vén actuando como coordinador do Grupo de Emerxencias Supramunicipal e do Servizo Municipal de Protección Civil da Estrada
 • 10/POC-002102Sobre as previsións do Goberno galego respecto da amortización da praza de pediatra existente no Centro de Saúde de Chantada, os datos referidos á atención pediátrica que se vai prestar nel durante os meses de verán e as medidas previstas a curto e longo prazo para corrixir o déficit de profesionais desa especialidade na Área Sanitaria de Monforte
 • 10/POC-002104Sobre as demandas que vai realizar o Goberno galego ao Goberno central en relación co financiamento das obras de construción e conexión ferroviaria ao porto exterior da Coruña, así como a modificación do Real decreto 707/2015, para os efectos de amparar a axuda e o financiamento directo de Portos do Estado ás obras de accesibilidade terrestre aos portos
 • 10/POP-001489Sobre as previsións do Goberno galego respecto da demanda ao Goberno central da consignación, no plan de investimentos para o ano 2017 e seguintes, dunha dotación orzamentaria que garanta a execución inmediata das obras de conexión ferroviaria ao porto exterior da Coruña
 • 10/POC-002058Sobre as previsións do Goberno galego referidas á dotación do orzamento necesario para resolver os problemas de climatización existentes na Escola Infantil A Galiña Azul do lugar de Saltiño, no concello de Boiro, e cumprir o disposto no Real decreto 486/1997 en materia de temperatura dos locais de traballo
 • 10/POC-002059Sobre as razóns existentes para a concesión aos medios de comunicación privados do 25 % das axudas dos convenios de colaboración asinados pola Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza no primeiro cuadrimestre de 2017 e os criterios que se están a seguir para a selección dos medios de comunicación co obxecto de asinar convenios
 • 10/POP-001483Sobre as razóns existentes para a concesión aos medios de comunicación privados do 25 % das axudas dos convenios de colaboración asinados pola Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza no primeiro cuadrimestre de 2017
 • 10/POC-001860Sobre os datos referidos ao cursos de preparación do Celga realizados anualmente dende o ano 2009, as razóns para establecer no ano 2017 un único lugar para a convocatoria das probas en Galicia e os criterios seguidos para designar a comisión avaliadora, así como as razóns da elaboración e avaliación das probas por persoas alleas aos departamentos de galego das universidades, á Real Academia Galega e ás entidades centradas na defensa da lingua galega
 • 10/POP-001471Sobre as razóns existentes para a elaboración e avaliación das probas para a obtención dos certificados de estudos de lingua galega, Celga, por persoas que non teñen ningún vínculo cos departamentos de galego das universidades, coa Real Academia Galega e coas entidades centradas na defensa da lingua galega
 • 10/POC-001864Sobre as razóns do Goberno galego para pechar varios centros de ensino para o vindeiro curso escolar 2017-2018 e as súas previsións respecto da posta en marcha dun plan integral de ensino para o medio rural
Seguintes Ultimos
Elementos 1 a 20


© Parlamento de Galicia, 2011 | Rúa do Hórreo, 63 - 15701 Santiago de Compostela | Tel.: 981 551 300 Fax: 981 551 408