Busca de Expedientes

Axuda

Texto a buscar

Lexislatura

Tipo Expediente (Códigos de Expedientes)

Mostrar Tipos

Número de Rexistro (LLNNNNNN)

 

Número de Expediente (LL/TT-NNNNNN, LL/TTT-NNNNNN ou LL/TTTT-NNNNNN)

 

Data de creación (DD/MM/AAAA)

Desde

Seleccione una fecha del calendario.

Ata

Seleccione una fecha del calendario.

Órgano Propoñente

Persoa Propoñente

Comisión Dictaminante

Situación

Nº de documentos encontrados: 1701
Seguintes Ultimos
 • 10/POPX-000054Sobre o prazo previsto polo Goberno galego para a retirada do Anteproxecto de lei polo que se modifica a Lei 8/2008, do 10 de xullo, de saúde de Galicia
 • 10/PUP-000111Sobre a campaña publicitaria da Xunta de Galicia "Dáme Galicia"
 • 10/PNP-001339Sobre as actuacións que debe levar a cabo a Xunta de Galicia en relación cos labores que están a desenvolver os axentes medioambientais
 • 10/MOC-000051Sobre a elaboración polo Goberno galego dun novo plan sectorial eólico de Galicia, así como as actuacións que debe levar a cabo mentres non se aprobe. (Moción, a consecuencia da Interpelación nº 15065, publicada no BOPG nº 174, do 13.09.2017, e debatida na sesión plenaria do 26.09.2017)
 • 10/POC-002983Sobre a política do Goberno galego en relación coa atención ás persoas diagnosticadas de alzhéimer e outras demencias en Galicia
 • 10/POC-002974Sobre as medidas adoptadas pola Xunta de Galicia dende o mes de xaneiro de 2017 para garantirlles un acceso á auga suficiente ás familias e negocios en situación de risco pola seca, así como a súa avaliación en relación cos custos desta para a gandaría, a agricultura e os ecosistemas
 • 10/PNC-001425Sobre as actuacións que debe levar a cabo a Xunta de Galicia en relación cos incrementos previstos polo Ministerio de Enerxía e as compañías eléctricas no recibo da luz dos consumidores galegos
 • 10/PNC-001428Sobre a realización polo Goberno galego das actuacións oportunas para o recoñecemento dos palangreiros, cerqueiros e arrastreiros como frota conxeladora, así como o dereito dos mariñeiros que traballan nela ao máximo coeficiente redutor da idade de xubilación, e as demandas que debe realizar ao Goberno central ao respecto
 • 10/POC-002928Sobre a actuación levada a cabo pola Xefatura Territorial de Pontevedra en relación cos problemas que está a ocasionar a praga de ratas detectada no CPI da Cañiza, e as medidas previstas polo Goberno galego para evitar esta situación no futuro
 • 10/PNC-001412Sobre o recoñecemento pola Xunta de Galicia das competencias profesionais do título de Técnico ou Técnica Superior en Electromedicina Clínica, a impartición da formación necesaria para a súa adquisición, así como a regularización e convocatoria da oferta pública de emprego nesa especialidade
 • 10/POC-002921Sobre as actuacións levadas a cabo pola Xunta de Galicia dende agosto de 2016 para resolver a problemática xerada a consecuencia das deficiencias existentes no funcionamento das novas infraestruturas de saneamento de Ribeira, as súas causas e o tipo de control periódico que se está a realizar, así como as medidas adoptadas ao respecto e a garantía do dereito da cidadanía á información medioambiental
 • 10/POP-002117Sobre o grao de execución orzamentaria actual no referido ao número de solicitudes aprobadas, así como ao importe total adxudicado, das partidas correspondentes ao tícket eléctrico, destinado a axudar as familias ao pagamento das facturas da luz, así como no referido ás axudas urxentes de tipo social para evitar cortes na subministración de luz e gas a consecuencia do non pagamento de recibos
 • 10/PRE-004964Sobre a valoración da Consellería do Medio Rural en relación coa opinión da Comisión Europea referida ás medidas adoptadas ante o avance da praga da pataca ocasionada pola couza guatemalteca, os prazos que está a estimar para a súa erradicación e as razóns da demora na convocatoria da Comisión técnica de seguimento da praga, así como os avances e conclusións desta e as razóns para non informar aos grupos parlamentarios dos datos expostos e das medidas adoptadas
 • 10/PUP-000107Sobre a recuperación da memoria histórica
 • 10/POPX-000051Sobre as actuacións previstas polo Goberno galego para darlles solucións políticas aos problemas políticos
 • 10/MOC-000046Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en relación co Anteproxecto de lei de modificación da Lei 8/2008, do 10 de xullo, de saúde de Galicia. (Moción consecuencia da Interpelación n.º 14385, publicada no BOPG n.º 165, do 30.08.2017, e debatida na sesión plenaria do 12.09.2017)
 • 10/INT-000565Sobre as incidencias detectadas no inicio do curso escolar 2017-2018
 • 10/POP-002105Sobre a valoración do Goberno galego respecto do impacto social, ambiental e paisaxístico que tería a execución do proxecto de creación da área deportiva das Costeiras, no concello de Baiona
 • 10/PNC-001391Sobre a posta en marcha polo Goberno galego dun plan de mantemento e recuperación do monumento de Santalla de Bóveda coa dotación orzamentaria necesaria para o seu desenvolvemento
 • 10/MOC-000045Sobre as actuacións que debe levar a cabo a Xunta de Galicia en relación co actual modelo de prevención e extinción de incendios forestais. (Moción consecuencia da Interpelación n.º 10899, publicada no BOPG n.º 136, do 28.06.2017, e debatida na sesión plenaria do 12.09.2017)
Seguintes Ultimos
Elementos 1 a 20


© Parlamento de Galicia, 2011 | Rúa do Hórreo, 63 - 15701 Santiago de Compostela | Tel.: 981 551 300 Fax: 981 551 408