Proposicións non de lei aprobadas polo Pleno do Parlamento de Galicia o 25 de xaneiro de 2017

3.1 676 (10/PNP-000042)
 Grupo Parlamentario Popular de Galicia
 Fernández Gil, César Manuel e 4 máis
 Sobre a aprobación polo Goberno galego da norma que regule o réxime de contratación do persoal investigador laboral da Administración pública de Galicia.
 Publicación da iniciativa pola vía de urxencia, BOPG n.º 8, do 07.11.2016
 
O texto aprobado é o seguinte:
 
“O Parlamento galego insta a Xunta de Galicia a aprobar durante o primeiro semestre de 2017 a norma que regule o réxime de contratación do persoal investigador laboral da Administración da Comunidade Autónoma de Galicia, incorporando a correspondente memoria económica”.
 
 
3.6 2507 (10/PNP-000234)
 Grupo Parlamentario Popular de Galicia
 Puy Fraga, Pedro e 7 máis
 Sobre o impulso pola Xunta de Galicia para elaborar e aprobar un programa de axudas específico para as familias monoparentais
 Publicación da iniciativa pola vía de urxencia, BOPG n.º 36, do 28.12.2016
 
O texto aprobado é o seguinte:
 
“O Parlamento insta á Xunta de Galicia a:
 
1.- Elaborar e aprobar un Programa de Axudas específico para as familias monoparentais.
 
2.- Demandar ao Goberno de España a:
 
  a) Modificar a lexislación relativa ás familias monoparentais-monomarentais con dous fillos/as co fin de que sexan consideradas familias numerosas.
 
  b) Adoptar as medidas necesarias para a equiparación dos dereitos das familias monoparentais-monomarentais con duos fillos/as e os das familias numerosas, analizando e equiparando na medida do posible os beneficios que poidan compartir entre unhas e outras”.
 

3.7 2638 (10/PNP-000246)
 Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
 Álvarez Martínez, Luis Manuel e Burgo López, María de la Concepción
 Sobre a posta en marcha polo Goberno galego dunha plataforma de elaboración das programacións didácticas de educación infantil, primaria, secundaria obrigatoria e bacharelato para todos os centros docentes da comunidade aútónoma de Galicia
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 43, do 12.01.2017
 
O texto aprobado é o seguinte:
 
“O Parlamento de Galicia insta á Xunta de Galicia a ampliar ás etapas de educación infantil, primaria, secundaria obrigatoria e bacharelato  a liña emprendida pola Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria en formación profesional, poñendo en funcionamento á maior brevidade posible un conxunto de instrumentos e ferramentas informáticas que permitan e elaboración das programacións didácticas acordes co modelo curricular vixente”.
 
 
 
Saúdos, Gabinete de Comunicación do Parlamento de Galicia.

Imaxes Relacionadas

Outras novas


Emisións en directo

Non temos emisións en directo neste momento.

Erro ó carga-la páxina. Error en el servidor remoto: (404) No se encontró.

© Parlamento de Galicia, 2011 | Rúa do Hórreo, 63 - 15701 Santiago de Compostela | Tel.: 981 551 300 Fax: 981 551 408