Proposicións non de lei aprobadas polo Pleno do Parlamento de Galicia o 11 de maio de 2016

4.5 49433 (09/PNP-003607)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Balseiro Orol, José Manuel
Sobre a defensa pola Xunta de Galicia diante das autoridades estatais e comunitarias da revisión do actual sistema de repartición de cotas pesqueiras e a xestión dos recursos no marco da política agraria común, co fin de resolver a situación xerada pola aplicación do principio de estabilidade relativa
Publicación da iniciativa, BOPG nº 635, do 20.04.2016
 
O texto aprobado é o seguinte:
 
«O Parlamento de Galicia insta a Xunta de Galicia a defender diante das autoridades comunitarias e estatais a revisión do actual sistema de repartición de cotas pesqueiras e xestión dos recursos no marco da Política Pesqueira Común e impulsar un novo mecanismo de xestión para resolver a contradición provocada polo principio de
estabilidade relativa, e que as cotas sobrantes se poidan ceder ou traspasar ás frotas que as precisan.»

4.6 49595 (09/PNP-003618)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Ferreiro Vidarte, María de los Ángeles, e tres deputados/as máis
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en relación coa situación, diagnóstico e atención sociosanitaria ás demencias e, en concreto, á enfermidade de Alzheimer en Galicia
Publicación da iniciativa, BOPG nº 635, do 20.04.2016
 
O texto aprobado é o seguinte:
 
«O Parlamento de Galicia insta ao Goberno galego a que:
 
- Realice con urxencia un estudo da situación real das demencias, e en concreto do Alzheimer, en Galicia.
 
- Incentive os esforzos e a coordinación sanitaria e social para que  os diagnósticos se realicen o máis rápido posible.
 
- Propoña un novo modelo de atención sociosanitaria centrado nas  persoas. O actual é asistencialista e prima a propia estrutura. É imprescindible a coordinación entre o sistema sanitario e o sistema  e servizos sociais.»
 
4.8 49773 (09/PNP-003637)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Blanco Paradelo, Moisés, e Rodríguez Barreira, María Julia
Sobre as demandas que debe realizar o Goberno galego ao Ministerio de Fomento en relación coa construción da autovía A-76, entre Ourense e León
Publicación da iniciativa, BOPG nº 638, do 27.04.2016
 
O texto aprobado é o seguinte:
 
«O Parlamento de Galicia insta a Xunta de Galicia a dirixirse ao Ministerio de Fomento para que continúe impulsando a construción da autovía A-76 entre Ourense e León, manteña o esforzo investidor e siga traballando para facer realidade esta infraestrutura de modo compatible coa protección do medio ambiente e coa declaración da Ribeira Sacra como Patrimonio da Humanidade.»
 
 
 
Saúdos,
Gabinete de Comunicación do Parlamento de Galicia.

Imaxes Relacionadas

Outras novas


Emisións en directo

Non temos emisións en directo neste momento.

Erro ó carga-la páxina. Error en el servidor remoto: (404) No se encontró.

© Parlamento de Galicia, 2011 | Rúa do Hórreo, 63 - 15701 Santiago de Compostela | Tel.: 981 551 300 Fax: 981 551 408