Proposicións non de lei aprobadas polo Pleno do Parlamento de Galicia o 11 de novembro de 2015

5.2 39507 (09/PNP-002877)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Baamonde Díaz, Agustín, e sete deputados/as máis
Sobre a apertura dunha biblioteca pública do Estado na cidade de Vigo
Publicación da iniciativa, BOPG nº 511, do 02.09.2015
 
O texto aprobado é o seguinte:
 
"O Parlamento de Galicia insta a Xunta de Galicia a realizar as xestións oportunas diante do Goberno central para tratar de que a apertura dunha biblioteca pública do Estado en Vigo poida ser unha realidade coa maior brevidade posible e, nomeadamente, para reclamar que o Concello de Vigo poña á súa disposición unha localización axeitada para este centro".
 
 
5.3 40338 (09/PNP-002935)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Oubiña Solla, Rosa, e sete deputados/as máis
Sobre a elaboración por parte do Goberno galego dun novo decreto polo que se establezan os requisitos e o procedemento para o recoñecemento, modificación e condicións de funcionamento dos centros de información ás mulleres
Publicación da iniciativa, BOPG nº 515, do 09.09.2015
 
O texto aprobado é o seguinte:
 
"O Parlamento de Galicia insta a Xunta de Galicia a elaborar un novo decreto polo que se establezan os requisitos e o procedemento para o recoñecemento, modificación e as condicións de funcionamento dos centros de información ás mulleres".
 
Saúdos, Gabinete de Comunicación do Parlamento de Galicia.

Imaxes Relacionadas

Outras novas


Emisións en directo

Non temos emisións en directo neste momento.

Erro ó carga-la páxina. Error en el servidor remoto: (404) No se encontró.

© Parlamento de Galicia, 2011 | Rúa do Hórreo, 63 - 15701 Santiago de Compostela | Tel.: 981 551 300 Fax: 981 551 408